Psihologia clinică

Proceduri de atestare, acreditare şi certificare

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE
PROCEDURI DE ATESTARE, ACREDITARE ŞI CERTIFICARE

I. CONSIDERAŢII GENERALE

Art. 1. a. Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie (Comisia Clinică) a Colegiului Psihologilor din România (CPR) stabileşte procedurile de atestare pentru următoarele specialităţi profesionale:

• psihologie clinică;
• consiliere psihologică;
• psihoterapie.

b. Exercitarea acestor specialităţi profesionale se desfăşoară în sectorul privat, în regim salarial, sau independent, cu drept de liberă practică, potrivit Legii nr. 213 din 27.05.2004, publicată în Monitorul Oficial din 1 iunie 2004.
c. În cadrul specific al psihoterapiei şi în acord cu regulamentele internaţionale în domeniu, absolvenţii facultăţilor de medicină (medici psihiatri), asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie pot dobândi competenţă în psihoterapie (într-o formă specifică atestată de CPR) în condiţiile completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate specificate în prezentul Regulament şi a formării conform cerinţelor stipulate în prezentul Regulament. Competenţa astfel obţinută asigură toate drepturile cu excepţia consilierii psihologice şi a testării psihologice care depăşeşte cadrul formei specifice de psihoterapie în care a dobândit competenţa.

Art. 2. Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică în psihologia clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie trebuie să cuprindă:
1) Cere tip adresată Comisiei Clinice a CPR care să vizeze exact nivelul de atestare la care aspiră;
2) Copie de pe actul de identitate;
3) Copii legalizate de pe actele de studii şi anexele acestora;
4) Certificat de cazier judiciar;
5) Copie de pe certificatul de căsătorie sau de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, după caz;
6) Certificat medical eliberat de medicul de familie;
7) Copii legalizate de pe documente care atestă absolvirea unor programe formative, stagii, cursuri de specializare şi alte forme de perfecţionare;
8) Copii legalizate de pe carnetul de muncă ori contractul individual de muncă (pentru cei deja angajaţi);
9) Extras din fişa de post - numai pentru obţinerea atestatului de liberă practică în condiţiile necesităţii de a-şi dovedi experienţa profesională;
10) Curriculum Vitae (CV) şi lista lucrărilor ştiinţifice;
11) Dovada achitării taxei pe specialitate necesară acoperirii costurilor atestării profesionale se depune, în copie, la comisie în momentul participării la interviu.
12) Persoanele nemulţumite de rezultatul atestării pot depune la secretariatul Comitetului Director al CPR o contestaţie în termen de 10 de zile de la data comunicării.

În cazul unei decizii favorabile, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, Conducerea Operativă a CPR va asigura înscrierea psihologului în Registrul Unic al Psihologilor cu Drept de Liberă Practică din România şi se va aloca Codul Personal.

II. PSIHOLOGIE CLINICĂ

Art. 3. Psihologia clinică studiază şi intervine asupra factorilor psihologici cu relevanţă pentru stările de sănătate şi de boală. Se recunosc trei trepte profesionale (niveluri) de specializare în psihologia clinică, accesibile doar licenţiaţilor în psihologie:

(1) Psiholog practicant în psihologie clinică:
• Sub supervizare sau
• Autonom;
(2) Psiholog specialist în psihologie clinică;
(3) Psiholog principal în psihologie clinică.

Art. 4. Fiecare treaptă profesională de specializare este definită printr-o serie de competenţe generale şi specifice care se cer întrunite astfel încât un profesionist să fie atestat la acel nivel. Întrunind aceste competenţe, psihologul atestat în psihologia clinică poate să-şi desfăşoare la parametrii performanţi activităţile în clinici şi spitale, cabinete individuale, asociate şi societăţi civile profesionale pe bază de liberă practică, alte instituţii şi organizaţii publice şi private, guvernamentale şi non-guvernamentale, care necesită, pentru buna lor funcţionare, competenţele psihologului clinician.

Art. 5. Psihologul atestat în psihologia clinică (numit generic şi psiholog clinician) are următoarele competenţe generale:

1. Cunoaştere a bazei teoretice şi a eticii profesionale în psihologia clinică;
2. (Psiho)Diagnostic şi evaluare clinică;
3. Intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică;
4. Cercetare;
5. Educaţie şi training (formare profesională).

Competenţele stabilite mai sus pentru specializarea în psihologie clinică, se detaliază cu competenţe specifice în funcţie de nivelul de specializare profesională a psihologului atestat în psihologia clinică. Obţinerea competenţelor generale şi specifice presupune obligatoriu licenţa în psihologie şi parcurgerea unui pachet de cursuri universitare care să includă cunoştinţe din domeniile:

• Psihologie generală şi Psihodiagnostic;
• Psihodiagnostic şi evaluare clinică;
• Psihologie clinică şi/sau medicală;
• Consiliere şi psihoterapie;
• Psihiatrie şi/sau Psihopatologie;
• Psihologia sănătăţii şi/sau Psihosomatică;
• Psihologia dezvoltării şi/sau Psihologia clinică a dezvoltării.

Unele din aceste cursuri pot fi parcurse în cadrul programului de licenţă (şi/sau master, doctorat) în psihologie, sau, în situaţia în care acestea nu au făcut parte din curriculum universitar în psihologie, se pot completa ulterior prin studii universitare specific focalizate pe aceste cursuri (ex. organizate în regim de taxă la universităţile acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; MEdC).

Utilizarea în contextul domeniului de specializare în psihologia clinică a probelor psihologice şi interviurilor structurate şi semi-structurate trebuie să îndeplinească criteriile psihometrice standard, aşa cum sunt ele stabilite de către Comisia de Metodologie, cu excepţiile stabilite de Comisia Clinică a CPR. Utilizarea probelor psihologice complexe (ex. proiective sau psihometrice) cere dovedirea competenţei dobândite prin cursuri formative generale sau specifice, organizate la nivel universitar (nivel licenţă, master, doctorat) sau prin cursuri de formare continuă ale asociaţiilor profesionale acreditate în acest sens de către Comisia Clinică a CPR.

Utilizarea tehnicilor complexe de intervenţie psihologică cere dovedirea competenţei dobândite prin cursuri formative specifice organizate la nivel universitar (nivel licenţa, masterat, doctorat) sau prin cursuri de formare continuă ale asociaţiilor profesionale acreditate în acest sens de către Comisia Clinică a CPR.

Art. 6. Asociaţiile profesionale de psihologie clinică, consiliere şi/sau psihoterapie, acreditate profesional de către Comisia Clinică a CPR pot oferi programe de pregătire profesională continuă în psihologia clinică, atât focalizate pe proceduri ţintă (ex. formare continuă de scurtă durată în metodologii şi tehnici de intervenţie complexe) cât şi cu caracter mai complex/general (ex. formare continuă complementară în psihologia clinică necesare trecerii la treapta de psiholog practicant autonom în psihologia clinică). Programele sunt creditate cu un anumit număr de credite în funcţie de durata şi conţinutul acestora. Aceste programe trebuie să fie focalizate pe aprofundarea competenţelor generale şi specifice în psihologia clinică.

Art. 7. Psihologul practicant în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician practicant)
Psihologul practicant în psihologia clinică poate să fie sub supervizare sau autonom.

I. Psihologul practicant sub supervizare în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician practicant sub supervizare)

Definiţie. Psihologul practicant sub supervizare în psihologia clinică este primă treaptă profesională de specializare în psihologia clinică care se obţine prin programe universitare de licenţă în psihologie acreditate de MEdC/ARACIS; toate activităţile psihologului clinician practicant sub supervizare sunt supervizate - pe baza unei proceduri elaborată de Comisia Clinică a CPR - de psihologi clinicieni principali supervizori/formatori, pe parcursul a minimum un an.

Competenţe. Competenţe generale (cu cifre) şi specifice (cu litere) ale psihologului clinician practicant sub supervizare sunt:

1. Cunoaştere a bazei teoretice şi a eticii profesionale în psihologia clinică
(a) Cunoaşterea modelelor de sănătate şi boală;
(b) Cunoaşterea teoriilor învăţării şi dezvoltării psihologice;
(c) Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de psihologie generală şi psihodiagnostic;
(d) Cunoaşterea eticii şi deontologiei profesionale.
2. (Psiho)Diagnostic şi evaluare clinică:
(a) evaluare subiectiv-emoţională;
(b) evaluare cognitivă;
(c) evaluare comportamentală;
(d) evaluare bio-fiziologică (ex. prin proceduri de bio-feedback);
(e) evaluarea simplă a personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
(f) evaluarea psihologică asociată activităţilor cu cupluri sau familii (sau altor grupuri);
(g) evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
(h) evaluarea dezvoltării psihologice.
3. Intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică:
(a) educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos (ex. prin prevenţie primară şi secundară), prevenirea îmbolnăvirilor (ex. prin modificarea stilului de viaţă);
(b) elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluare programelor de promovare a sănătăţii şi de prevenire a îmbolnăvirilor la nivel individual, de grup, comunitar şi/sau guvernamental;
(c) intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale [aria psihopedagogiei speciale în condiţii de psihopatologie (ex. logopedie clinică)];
(d) consiliere şi terapie suportivă;
(e) optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere.
4. Cercetare:
(a) cunoaşte noţiunile fundamentale de metodologia cercetării şi poate participa la sau iniţia activităţi de cercetare în cadrul definit de competenţele sale.
5. Educaţie şi training (formare profesională):
(a) poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competenţele sale.

Modalitatea de dobândire a competenţelor şi de obţinere a atestatului. Atestatul de psiholog practicant sub supervizare în psihologia clinică se obţine de la Colegiul Psihologilor din România, după obţinerea licenţei în psihologie, prin depunerea dosarului a cărui conţinut este descris la Art. 2., pe baza unui interviu în faţa Comisiei Clinice a CPR, interviu focalizat pe verificarea noţiunilor de etică şi deontologie profesională. După obţinerea atestatului, psihologul clinician practicant sub supervizare poate desfăşura activităţile circumscrise de competenţele generale şi specifice, numai sub supervizare, într-un cadru legal al practicării profesiei de psiholog.

II. Psihologul practicant autonom în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician practicant autonom)

Definiţie. Psihologul practicant autonom în psihologia clinică este prima treaptă de specializare profesională în psihologia clinică, în care activităţile pot fi desfăşurate fără supervizare.

Competenţe. Psihologul practicant autonom în psihologia clinică are toate competenţele psihologului practicant sub supervizare în psihologia clinică, la care se mai adaugă:

1. (Psiho)Diagnostic şi evaluare clinică:
(a) investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi al altor condiţii de patologie care implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice;
(b) evaluare neuropsihologică;
(c) evaluarea complexă a personalităţii (ex. trăsături caracteriale, de temperament, aptitudinale etc.) şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
(d) evaluarea stării de sănătate mentală, în limita competenţei psihologului, ca precondiţie pentru angajare şi/sau desfăşurarea unor activităţi care impun prin lege examinare psihologică asociată stării de sănătate (ex. testarea profesorilor, a funcţionarilor publici etc.).
2. Intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică:
(a) terapii standard de relaxare şi sugestive;
(b) consiliere (ex. prin tehnici comportamentale) specifică obiectivelor medicale (ex. creşterea aderenţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, pregătire preoperatorie, prevenţie terţiară în cadrul bolilor cronice etc.);
(c) asistenţa bolnavilor terminali;
(d) terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare (individuale, de grup, cuplu şi familie).
3. Cercetare:
(a) poate participa la sau iniţia activităţi de cercetare în cadrul definit de competenţele sale.
4. Educaţie şi training (formare profesională):
(a) poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competenţele sale.

Modalitatea de dobândire a competenţelor şi de obţinere a atestatului. Atestatul de psiholog practicant autonom în psihologia clinică se obţine de la Colegiul Psihologilor din România astfel (condiţiile sunt cumulative; condiţia b) nu se aplică licenţiaţilor în psihologie non-Bologna):

(a) după încheierea stagiului obligatoriu de supervizare, de minimum 40 de ore pe parcursul a minimum un an (sau 60 de ore pe parcursul a maximum doi ani, dacă supervizorul consideră necesar acest lucru), candidatul depune un dosar care conţine:

(1) Raportul pozitiv al supervizorului focalizat pe modul de evoluţie profesională a candidatului şi pe modul în care acesta întruneşte competenţele necesare psihologului clinician practicant autonom;

(2) Raportul de activitate a candidatului, pregătit de candidat;

(3) Un studiu de caz [în cazul psihologilor care nu lucrează în mediu clinic (ex. spital, policlinici etc.) şi/sau fac doar evaluări clinice, Raportul de activitate va conţine 5 studii de caz]. Pe baza dosarului are loc un interviu în urma căruia candidatul este declarat admis sau respins;

(b) dovada parcurgerii unui program de master în domeniul clinic, acreditat academic de MEdC/ARACIS şi profesional de Comisia Clinică a CPR şi/sau a unui program de formare (continuă) complementară în psihologia clinică (de minimum doi ani) printr-o Asociaţie profesională acreditată în acest sens de Comisia Clinică a CPR;

(c) susţinerea unui interviu/examen de specialitate organizat conform procedurilor stabilite de Comisia Clinică a CPR; interviul/examenul va fi focalizat pe verificare competenţelor generale şi specifice care corespund treptei de psiholog clinician practicant autonom, precum şi pe normele profesionale etice şi deontologice ale CPR.

Art. 9. Psihologul specialist în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician specialist)

Definiţie. Psihologul specialist în psihologia clinică este a doua treaptă de specializare profesională în psihologia clinică.

Competenţe. Psihologul specialist în psihologia clinică are toate competenţele psihologului practicant în psihologie clinică, îmbogăţite şi rafinate ca urmarea a practicii şi formării profesionale continue, la care se mai adaugă următoarele competenţe:

1. (Psiho)Diagnostic şi evaluare clinică:
(a) evaluarea psihologică a gradului de discernământ al persoanelor;
(b) evaluare neuropsihologică complexă.
2. Intervenţie/asistenţă/consultanţă:
(a) consiliere în situaţii de criză;
(b) managementul conflictului, mediere şi negociere;
(c) consultanţă pentru activităţile profesionale ale psihologilor practicanţi în psihologie clinică, dacă aceştia o cer (nu se suprapune cu supervizarea profesională obligatorie a psihologului clinician practicant sub supervizare de către psihologul clinician principal).
3. Cercetare:
(a) poate participa la sau iniţia activităţi de cercetare în cadrul definit de competenţele sale.
4. Educaţie şi training (formare profesională):
(a) poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competenţele sale.

Modalitatea de dobândire a competenţelor şi de obţinere a atestatului. Trecerea de la nivelul de psiholog practicant autonom în psihologie clinică la cel de psiholog specialist în psihologie clinică se face după minimum cinci ani de la dobândirea calităţii de psiholog practicant sub supervizare în psihologie clinică prin (condiţiile sunt cumulative; condiţia a) nu se aplică licenţiaţilor în psihologie non-Bologna):

(1) prezentarea Comisie Clinice a CPR a unui dosar care să conţină în plus faţă de Art. 2:

a. dovada absolvirii unui program de master în domeniul clinic, acreditat academic de MEdC/ARACIS şi profesional de către Comisia Clinică a CPR.
b. 50 de credite din activităţi de publicare (articole şi lucrări de specialitate), participarea la cursuri de perfecţionare şi specializare organizate prin intermediul instituţiilor (ex. programe universitare de master) şi a asociaţiilor profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR, participări la conferinţe de specialitate sau asimilate (simplă participare, susţinere de lucrări, susţinere de workshopuri), participare activă în cadrul unor proiecte de cercetare de specialitate.
c. două recomandări de la psihologi specialişti sau principali în psihologie clinică. Recomandările se vor focaliza pe evaluarea evoluţiei profesionale a candidatului şi a competenţelor necesare treptei de psiholog clinician specialist.
(2) susţinerea unui interviu de prezentare a activităţii şi cunoştinţelor clinice în faţa unei comisii de cinci membri aleşi ad-hoc ai Comisiei Clinice a CPR.

Art. 10. Psihologul principal în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician principal)

Definiţie. Psihologul principal în psihologia clinică este a treia treaptă de specializare profesională în psihologia clinică.

Competenţe. Psihologul principal în psihologia clinică are toate competenţele psihologului specialist în psihologie clinică, rafinate ca urmare a practicii şi formării profesionale continue, la care se mai adaugă:

1. (Psiho)Diagnostic şi evaluare clinică:
(a) evaluare psihologică asociată expertizei avansate (ex. în faţa instanţelor judecătoreşti);
(b) evaluarea psihologică a psihologilor, când este cazul;
(c) alte evaluări în situaţii care implică componenţe psihologice complexe.
2. Intervenţie/asistenţă/consultanţă:
(a) terapii de scurtă durată (individuale, de grup, cuplu şi familie) focalizate pe probleme subclinice şi/sau clinice nespecificate (vezi DSM);
(b) consultanţă pentru activităţile profesionale ale psihologilor practicanţi şi/sau specialişti în psihologie clinică, dacă aceştia o cer (nu se suprapune cu supervizarea profesională obligatorie a psihologului clinician practicant sub supervizare de către psihologului clinician principal).
3. Cercetare:
(a) poate participa la sau iniţia activităţi de cercetare în cadrul definit de competenţele sale.
4. Educaţie şi training (formare profesională):
(a) poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competenţele sale.

Modalitatea de dobândire a competenţelor şi de obţinere a atestatului. Trecerea de la statutul de psiholog specialist în psihologie clinică la cel de psiholog principal în psihologie clinică se face după minimum cinci ani prin (condiţii cumulative):

(1) prezentarea Comisiei Clinice a CPR a unui dosar care să conţină în plus faţă de cele prevăzute de Art. 2:
(a) dovada a 50 de credite din activităţi de publicare (articole şi lucrări de specialitate), participarea la cursuri de perfecţionare şi specializare organizate prin intermediul instituţiilor (ex. programe universitare de master) şi a asociaţiilor profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR, participări la conferinţe de specialitate sau asimilate (simplă participare, susţinere de lucrări, susţinere de workshopuri), participare activă în cadrul unor proiecte de intervenţie şi cercetare de specialitate.

(b) recomandările de la doi psihologi principali în psihologie clinică. Recomandările se vor focaliza pe evaluarea evoluţiei profesionale a candidatului şi a competenţelor necesare treptei de psiholog clinician principal.

(2) un interviu care va consta în prezentarea unui caz clinic în faţa unei comisii de cinci membri aleşi ad-hoc ai Comisiei Clinice a CPR.

Psihologii clinicieni principali pot deveni şi supervizori.

Definiţie. Psihologul principal supervizor în psihologia clinică reprezintă extensia formativă/didactică maximală a celei de-a treia trepte profesionale în psihologia clinică.

Competenţe. Statutul de psiholog principal supervizor în psihologie clinică oferă dreptul psihologului clinician principal de a superviza activitatea psihologilor practicanţi sub supervizare, pe linia competenţelor pe care aceştia trebuie să le dezvolte. Nu există un număr limită de psihologi practicanţi sub supervizare pe care un psiholog clinician principal îi are în supervizare; numărul este determinat de capacitatea supervizorului de a se dedica eficient acestor activităţi şi de necesităţile contextului existent (ex. numărul de supervizori raportat la numărul de psihologi care au nevoie de supervizare într-un context dat).

Modalitate de dobândire a competenţelor şi de obţinere a atestatului. Statutul de supervizor al psihologului principal se obţine, printr-o cerere tip adresată Comisiei Clinice a CPR, după obţinerea doctoratului în psihologie de către psihologul principal şi/sau după o activitate profesională de minimum trei ca psiholog principal, la care se adaugă recomandările din partea a doi psihologi principali supervizori, recomandări care certifică abilităţile de formator de competenţe ale psihologului principal.

Art. 11. Comisia Clinică a CPR acreditează profesional organizaţiile (împreună cu programele propuse) care furnizează formare iniţială (de bază) şi continuă (de scurtă durată sau complementară) în domeniul clinic.

Programele Universitare

La cererea coordonatorului programului de master, Comisia Clinică a CPR va verifica curriculumul instituţiilor organizatoare de programe universitare de master în psihologie clinică şi va decide dacă acesta acoperă competenţele generale şi cele specifice stabilite în prezentele norme. Fiecare program de master acreditat academic de către MEdC/ARACIS, care doreşte şi acreditarea profesională a CPR, va înainta Comisiei Clinice a CPR

(1) o cerere de acreditare profesională a programului de master;

(2) planul de învăţământ şi fişele analitice ale cursurilor aşa cum au fost ele aprobate de MEdC/ARACIS;

(3) dovada achitării unei taxe de 50 de Euro în contul CPR.

Dacă programul universitar de master satisface criteriile profesionale ale Comisiei Clinice a CPR organizatorul acestuia va fi înscris în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională în Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Acreditaţi de Comisia Clinică a CPR, Partea I.

Programele Non-universitare

Comisia Clinică a CPR va examina la cererea instituţiilor şi/sau asociaţiilor profesionale curriculum propus de acestea în scopul organizării în regim de formare continuă de scurtă durată de:

(1) cursuri formative în metodologii şi tehnici de intervenţie complexe şi/sau

(2) de programe de formare continuă complementară (de lungă durată) (2 ani) necesare trecerii la statutul de psiholog clinician practicant autonom, pentru a le acredita profesional.

Fiecare instituţie şi/sau asociaţie profesională organizatoare de programe formative în psihologia clinică va înainta Comisiei Clinice a CPR:

(1) o cerere de acreditare profesională a organizaţiei pentru derularea unui programului formativ recunoscut de Comisia Clinică a CPR

(2) un plan curricular detaliat şi

(3) dovada achitării unei taxe de 1250 lei în contul CPR, reprezentând taxa de evaluare în scopul înscrierii în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională în Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Acreditaţi de Comisia Clinică a CPR (Partea II).

Art. 13. Prezentele norme de atestare în psihologia clinică se aplică tuturor licenţiaţilor în psihologie conform modelului Bologna (licenţă 3 ani).

DISPOZIŢII TRANZITORII

Art. 14. La schimbarea treptelor de specializare, licenţiaţii în psihologie în afara modelului Bologna (licenţa de 4, respectiv de 5 ani) deja atestaţi de CPR se supun normelor anteriore ale Comisie Clinice a CPR, exceptând procedurile de grandparenting şi de echivalare a doctoratului cu nivelul de psiholog principal, care sunt anulate. Vechimea în muncă luată în calcul pentru licenţiaţii în psihologie în afara modelului Bologna, încă neatestaţi de CPR la data intrării în vigoare a prezentelor norme (2009), este până în anul 2007; absolvenţii de psihologie începând cu 2007, modelul Bologna sau non-Bologna, care se prezintă la CPR pentru atestare (intrarea în profesie), sunt eligibili doar pentru nivelul de psiholog practicat sub supervizare în psihologie clinică, conform prezentelor norme.

III. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Art. 14. Consilierea psihologică este o specializare accesibilă doar licenţiaţilor în psihologie.
Consiliera psihologică este intervenţie psihologică:

(a) în scopul optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării personale şi/sau

(b) în scopul promovării sănătăţii, prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament.

Consilierea psihologică se deosebeşte de consilierea educaţională/şcolară. În timp ce consilierea educaţională/şcolară este focalizată pe probleme de educaţie şi carieră, consilierea psihologică implică intervenţia consilierului psihologic în optimizare personală şi în ameliorarea problemelor (subclinice) psiho-emoţionale şi de comportament. Consilierea psihologică se deosebeşte de psihoterapie. Numai psihoterapeutul poate face intervenţie psihologică pentru psihopatologie, în timp ce consilierul psihologic se focalizează pe optimizare şi dezvoltare personală, probleme psihologice sau de patologie somatică în care sunt implicaţi factori psihologici.

Consilierea psihologică se poate realiza în regim:

• individual;
• în grup;
• de grup (ex. cuplu, familie).

Art. 15. Componentele unui proces de consiliere psihologică sunt:

• evaluarea cerinţelor/problemelor clientului;
• conceptualizarea psihologică a cerinţelor şi/sau a problemelor clientului;
• relaţia de consiliere;
• intervenţii psihologice individuale şi de grup;
• evaluarea procesului de consiliere psihologică şi a rezultatelor acestuia.

Art. 16. Competenţele generale (cifre) şi specifice (litere) ale consilierului psihologic derivă din componentele procesului de consiliere şi acestea sunt:

(1) (Psiho)Diagnostic şi evaluare psihologică în care se pot utiliza:
(a) interviuri structurate, semi-structurate şi libere;
(b) scale psihologice;
(c) teste psihologice.
(2) Intervenţie psihologică (circumscrisă de forma specifică de consiliere psihologică):
(a) de optimizare, dezvoltare şi autocunoaştere;
(b) în probleme psihologice şi în situaţii de risc;
(c) în menţinerea sănătăţii (ex. educaţia pentru sănătate, prevenţia primară etc.) şi confruntarea cu condiţia de boală şi impas existenţial (ex. tratament, prevenţie secundară, terţiară, recuperare etc.);
(d) de optimizare a proceselor de cuplu, familie, grup, organizaţii şi colectivităţi.
(3) Cercetare:
(a) în limita competenţelor sale.
(4) Educaţie şi training (formare profesională):
(a) poate organiza workshop-uri şi cursuri în limita competenţelor sale.

Psihologul atestat în specialitatea consiliere psihologică poate să îşi desfăşoare activitatea profesională la parametrii performanţi în cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de psihologie, precum şi în structurile de psihologie înfiinţate în clinici, spitale, instituţii şi organizaţii publice şi/sau private, guvernamentale şi/sau non-guvernamentale, structuri care necesită, pentru buna lor funcţionare intervenţia psihologului în specialitatea consiliere psihologică.

Art. 17. Procedura de atestare în consilierea psihologică este organizată în conformitate cu normele internaţionale în domeniu, într-o şcoală specifică de consiliere, care apare înscrisă pe atestatul eliberat de CPR (vezi articolul 22 pentru şcolile recunoscute de CPR), şi are următoarele componente:

(1) Nivelul de psiholog practicant în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic practicant)

Psihologul practicant în consiliere psihologică poate să fie sub supervizare sau autonom.

I. Psiholog practicat sub supervizare în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic practicant sub supervizare)

Atestarea la nivel de psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică presupune ca prerechizite: 450 de ore de cursuri teoretice şi/sau aplicative, care să cuprindă în mod obligatoriu cunoştinţe din următoarele domenii:

• Psihologie generală şi Psihodiagnostic
• Psihodiagnostic şi evaluare clinică;
• Psihologie clinică şi/sau medicală;
• Consiliere şi psihoterapie;
• Psihiatrie şi/sau Psihopatologie;
• Psihologia sănătăţii şi/sau Psihosomatică;
• Psihologia dezvoltării şi/sau Psihologia clinică de dezvoltării.

Dintre aceste 450 de ore:

• 200 de ore sunt recunoscute în baza licenţei obligatorii în psihologie;
• 250 de ore de formare într-o şcoală specifică de consiliere psihologică trebuie obţinute în cadrul unui program de master de specialitate sau direct prin formare (training) în cadrul unor asociaţii profesionale acreditate în acest sens de Comisia Clinică a CPR;
• 50 de ore de autocunoaştere şi/sau dezvoltare personală, în aceeaşi şcoală de consiliere psihologică în care se face formarea, realizate în cadrul unor asociaţii profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR.

Comisa Clinică a CPR va elibera atestatul de psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică (se adaugă şcoala specifică) în cadrul unui interviu, pe baza dosarul întocmit conform Art. 2, la care se adaugă certificatul/diploma eliberată de asociaţia formatoare acreditată de CPR, pe care este trecut nivelul de competenţă - consilier psihologic sub supervizare .

II. Psiholog practicant autonom în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic practicant autonom)

Atestarea la nivelul de psiholog practicant autonom în consiliere psihologică presupune ca prerechizite:

• Atestatul de psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică;
• Formare profesională în aceeaşi şcoală în care a obţinut statutul de psiholog clinician practicant sub supervizare, prin asociaţii profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR; formarea trebuie să cuprindă 450 de ore de practică supervizată în orice organizaţie în care se desfăşoară activităţi de consiliere. Durata training-ului este de minim 1.5 ani de la intrarea în formare.

Comisa Clinică a CPR va elibera atestatul de psiholog practicant autonom în consiliere psihologică (se adaugă şcoala specifică) în cadrul unui interviu, pe baza certificatului/diplomei eliberate de asociaţia formatoare acreditată de CPR, pe care este trecut nivelul de competenţă - consilier psihologic autonom .

(2) Nivelul de psiholog specialist în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic specialist)

Atestarea la nivelul de psiholog specialist în consiliere psihologică se face după cinci ani de la dobândirea calităţii de psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică şi presupune ca prerechizite:

• Atestatul de psiholog practicant autonom în consiliere psihologică;
• 50 de credite în consiliere psihologică prin participări la cursuri, workshop-uri, conferinţe, publicaţii, pe parcursul a minimum cinci ani de la obţinerea statutului de psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică; din aceste 50 de credite, 25 de credite trebuie să fie în asociere cu şcoala specifică de consiliere psihlogică în care este atestat;
• Două recomandări de la doi psihologi principali în consiliere psihologică, din aceeaşi şcoală din care face parte candidatul şi în care acesta solicită atestare, care să ateste calitatea profesională a candidatului.

(3) Nivelul de psiholog principal în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic principal)

Atestarea la nivelul de psiholog principal în consiliere psihologică se face după minim cinci ani de la obţinerea statutului de psiholog specialist în consiliere psihologică şi presupune ca prerechizite:

• Atestatul de psiholog specialist în consiliere psihologică;
• Dovada a 50 de credite obţinute după atestarea la nivelul de psiholog specialist în consiliere psihologică prin participări la cursuri, workshop-uri, conferinţe, publicaţii etc., pe parcursul a minimum cinci ani de la obţinerea statutului de psiholog specialist în consiliere psihologică; din aceste 50 de credite, 25 de credite trebuie să fie în asociere cu şcoala specifică de consiliere psihlogică în care este atestat;

• Două recomandări de la doi psihologi principali în consiliere psihologică, din aceeaşi şcoală din care face parte candidatul şi în care acesta solicită atestare, care să ateste calitatea profesională a candidatului.
Psihologii specialişti sau principali în consiliere psihologică pot deveni şi supervizori/formatori, în şcoala în care sunt psihologi specialişti sau principali. În acest caz este necesar:

• Formarea ca supervizor/formator care să cuprindă, în funcţie de specificul şcolii, minim:
• 12 ore de cursuri teoretice şi / sau aplicative în domeniul supervizării;
• 12 ore de co-supervizare (cu un consilier psihologic principal, supervizor/formator deja atestat).

Formarea/Training-ul are loc în cadrul unor asociaţii profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR. În funcţie de modalitatea specifică de consiliere psihologică în care are loc formarea, numărul de ore de formare sau modalitate de formare pot fi diferite;
• Activităţi profesionale performante exprimate în cursuri, publicaţii etc.

Comisa Clinică a CPR va elibera adeverinţa de supervizor pentru psihologul specialist sau principal în consiliere psihologică pe baza certificatului/diplomei eliberate de asociaţia formatoare acreditată de CPR, pe care este trecut nivelul de competenţă - supervizor/formator. Supervizorul/formatorul îşi poate desfăşura activitatea de supervizare/formare de bază doar în cadrul asociaţiei profesionale care l-a certificat.
Atestarea în consiliere psihologică, aşa cum este ea precizată în prezentul Regulament, a luat în calcul criterii minime stabilite de normele internaţionale de specialitate. În funcţie de modalitatea specifică de consiliere psihologică în care are loc formarea, numărul de ore de formare poate fi mai mare.

IV. PSIHOTERAPIE

Art. 18. Psihoterapia este intervenţia psihologică realizată ştiinţific şi în spirit umanist

(a) în scopul promovării sănătăţii, optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării personale,

(b) în scopul modificării factorilor psihologici implicaţi în tulburările psihice, psihosomatice şi în tulburările somatice şi

(c) în situaţii de risc.

Art. 19. Psihoterapia se poate realiza în regim:

• individual;
• în grup;
• de grup (ex. cuplu, familie).

Art. 20. Componenţele unui proces de psihoterapie sunt:

• psihodiagnostic şi evaluare clinică;
• conceptualizarea clinică;
• relaţia psihoterapeutică;
• intervenţii psihologice individuale, de grup şi în grup;
• evaluarea procesului de psihoterapie şi a rezultatelor acestuia.

Art. 21. Competenţele generale (cifre) şi specifice (litere) ale psihoterapeutului derivă din componenţele procesului de psihoterapie şi acestea sunt:

(1) Evaluarea psihologică (circumscrisă de forma specifică de psihoterapie);
(2) Intervenţie psihologică (circumscrisă de forma specifică de psihoterapie):
(a) de optimizare, dezvoltare şi autocunoaştere;
(b) în probleme psihologice, psihopatologice şi în situaţii de risc;
(c) în menţinerea sănătăţii (ex. educaţia pentru sănătate, prevenţia primară etc.) şi confruntarea cu condiţia de boală şi impas existenţial (ex. tratament, prevenţie secundară, terţiară, recuperare etc.);
(d) de optimizare a proceselor de cuplu, familie, grup, organizaţii şi colectivităţi.
(3) Cercetare:
(a) în cadrul limitelor competenţelor sale.
(4) Educaţie şi training (formare profesională):
(a) poate organiza cursuri şi workshop-uri în limitele competenţelor date de nivelele de specializare.

Profesionistul atestat în specialitatea psihoterapie poate să îşi desfăşoare activitatea profesională la parametrii performanţi în cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de psihologie, precum şi în structurile de psihologie înfiinţate în clinici, spitale, instituţii şi organizaţii publice şi/sau private, guvernamentale şi/sau non-guvernamentale, structuri care necesită, pentru buna lor funcţionare intervenţia specialitului în psihoterapie.

Art. 22. Modalităţile/şcolile de psihoterapie (incluzând consilierea psihologică) recunoscute sunt cele stabilite de normele internaţionale în domeniu. Aceste modalităţi/şcoli de psihoterapie pot fi grupate în următoarele categorii, fiecare categorie incluzând mai multe şcoli (care sunt acreditate de Comisia Clinică a CPR):

• Psihoterapii cognitiv-comportamentale (ex. psihoterapie raţional-emotivă şi comportamentală, psihoterapie cognitivă, psihoterapie comportamentală, psihoterapie prin acceptare şi angajament, terapia bazată pe realitate, terapia multimodală etc.);
• Psihoterapii dinamice (ex. psihoterapia psihanalitică, psihoterapia analitică, terapii dinamice de scurtă durată etc.);
• Psihoterapii ericksoniene (ex. psihoterapie ericksoniana, hipnoza ericksoniana etc.);
• Psihoterapii scurte (ex. terapia scurtă focalizată pe soluţie, orientarea pe competenţe şi resurse, abordările constructivist-colaborative şi narative, etc);
• Psihoterapii umanist-existenţiale-experienţiale, sistemice şi transpersonale (ex. gestalterapie, logoterapie, psihodrama, psihoterapie experienţială, analiza tranzacţională, etc.).

Comisia Clinică a CPR poate propune şi recunoaşterea altor modalităţi/şcoli psihoterapeutice (prin vot majoritar simplu), pe baza reprezentării lor în literatura şi practica psihologică de specialitate.
Hipnoza şi sugestia, asemeni altor tehnici de intervenţie (ex. tehnici de relaxare) care se regăsesc în mai multe domenii de specializare şi/sau şcoli de psihoterapie, nu sunt asimilabile ca modalităţi/şcoli de psihoterapie. Aceste competenţe se dobândesc prin asociaţii profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR.

Art. 23. Procedura de atestare în psihoterapie se realizează în spiritul normelor internaţionale în domeniu, într-o modalitate/şcoală specifică de psihoterapie (care apare înscrisă pe atestatul eliberat de CPR):

(1) Nivelul de psiholog practicant în psihoterapie (numit şi psihoterapeut practicant; sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie).

Psihoterapeutul practicant poate să fie sub supervizare sau autonom.

I. Psiholog practicant sub supervizare în psihoterapie (numit psihoterapeut practicant sub supervizare; sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie)

Atestarea la nivel de psihoterapeut practicant sub supervizare presupune ca prerechizite:

(1) 1800 de ore (cursuri, seminarii, practică, plus studiul asociat acestora) care să includă în mod obligatoriu cunoştinţe din domeniile:

• Psihologie generală şi Psihodiagnostic
• Psihodiagnostic şi evaluare clinică;
• Psihologie clinică şi/sau medicală;
• Consiliere şi psihoterapie;
• Psihiatrie şi/sau Psihopatologie;
• Psihologia sănătăţii şi/sau Psihosomatică;
• Psihologia dezvoltării şi/sau Psihologia clinică a dezvoltării.

Aceste 1800 de ore sunt acoperite de orele cuprinse în baza licenţei în psihologie, sau, în condiţiile Art. 1 litera c, prin completarea studiilor cu un pachet de cursuri universitare de specialitate din domeniile mai sus menţionate;

(2) 500-800 de ore de pregătire teoretică şi aplicativă într-o formă specifică de psihoterapie, realizate la nivel de master şi/sau prin asociaţii profesionale, acreditate de Comisia Clinică a CPR;

(3) Un minim de 150 de ore de autocunoaştere şi dezvoltare personală, individuală sau de grup (care se vor continua până la încheierea analizei personale conform şcolii în care se formează) organizate în cadrul unor asociaţii profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR. În perioada cât lucrează în supervizare îşi va continua şi analiza personală.

Comisa Clinică a CPR va elibera atestatul de psiholog practicant sub supervizare în psihoterapie (se adaugă şcoala specifică) în cadrul unui interviu, pe baza certificatului/diplomei eliberate de asociaţia formatoare acreditată de CPR, pe care este trecut nivelul de competenţă - psihoterapeut sub supervizare .

II. Psiholog practicant autonom în psihoterapie (numit şi psihoterapeut practicant autonom; sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie)

Atestarea la nivel de psihoterapeut practicant autonom presupune ca prerechizite:

• Atestatul de psihoterapeut practicant sub supervizare în psihoterapie;
• Formare profesională, în cadrul formei de psihoterapie în care a dobânditi statutul de psihoterapeut sub supervizare, prin asociaţii profesionale acreditate de Comisia Clinica a CPR.
• Parcurgerea a unui minimum de 100 de ore de autocunoaştere şi dezvoltare personală, individuală sau de grup, în funcţie de şcolile formative de apartenenţă, în cadrul asociaţiilor profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR;
• 300-600 de ore de practică clinică supervizată cu clienţi/pacienţi, organizată prin asociaţii profesionale acreditate de către Comisa Clinică a CPR în cadrul unei instituţii medicale, în cabinete individuale pe bază de liberă practică, în alte instituţii şi organizaţii guvernamentale, non-guvernamentale şi private care desfăşoară activităţi de psihoterapie şi consiliere psihologică;
• 150 de ore de supervizare a practicii clinice efective, organizată prin asociaţii profesionale acreditate de către Comisa Clinică a CPR.

Durata totală a procesului de formare este de minim 3 ani (în funcţie de orientarea şcolii şi evoluţia candidatului) de la intrarea în formare;

Comisa Clinică a CPR va elibera atestatul de psiholog practicant autonom în psihoterapie (se adaugă şcoala specifică) în cadrul unui interviu, pe baza certificatului/diplomei eliberate de asociaţia formatoare acreditată de Comisia Clinică a CPR, pe care este trecut nivelul de competenţă - psihoterapeut autonom .

(2) Nivelul de psiholog specialist în psihoterapie (numit şi psihoterapeut specialist; sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie).

Atestarea la nivelul de psihoterapeut specialist în psihoterapie se face după minim cinci ani de la obţinerea statutului de psihoterapeut sub supervizare şi presupune ca prerechizite:

• Atestatul de psihoterapeut practicant autonom în psihoterapie;
• 50 de credite în psihoterapie prin participări la cursuri, workshop-uri, conferinţe, publicaţii, pe parcursul a minimum cinci ani de la obţinerea statutului de psiholog practicant autonom în consiliere psihologică; din aceste 50 de credite, 25 de credite trebuie să fie în asociere cu şcoala specifica de psihoterapie în care este atestat.
• Două recomandari de la doi psihologi principali în psihoterapie, din aceeaşi şcoală din care face parte candidatul şi în care acesta solicită atestare, care să ateste calitate profesională a candidatului.

(3) Nivelul de psiholog principal în psihoterapie (numit şi psihoterapeut principal, sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie).

Atestarea la nivelul de psihoterapeut principal în psihoterapie se face după minimum cinci ani de la obţinerea statutului de psihoterapeut specialist şi presupune ca prerechizite:

• Atestatul de psihoterapeut specialist în psihoterapie;
• Dovada a 50 de credite obţinute după atestarea la nivelul de psiholog specialist în psihoterapie, pe parcursul a minimum 5 ani, prin participări la cursuri, workshop-uri, conferinţe, publicaţii etc; din aceste 50 de credite, 25 de credite trebuie să fie în asociere cu şcoala specifică de consiliere psihlogică în care este atestat.
• Două recomandari de la doi psihologi principali şi supervizori în psihoterapie, din aceeaşi şcoală din care face parte candidatul şi în care acesta solicită atestare, care să ateste calitate profesională a candidatului.

Psihoterapeuţii specialişti sau principali în psihoterapie pot deveni supervizori/formatori, în şcoala în care sunt psihoterapeuţi specialişti sau principali. În acest caz este necesar:

• Formare ca supervizor/formator care cuprinde, în funcţie de specificul şcolii, minim:
• 24 ore de cursuri teoretice sau aplicative în domeniul supervizării;
• 50 ore de co-supervizare (cu un supervizor/formator deja atestat în şcoala specifică de psihoterapie în care candidatul îşi face formarea).

Training-ul are loc în cadrul unor asociaţii profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR; În funcţie de modalitatea specifică de psihoterapie în care are loc formarea, numărul de ore de formare sau modalitate de formare pot fi diferite;
• Activităţi profesionale performante exprimate în cursuri, publicaţii etc.

Comisa Clinică a CPR va elibera adeverinţa de supervizor pentru psihoterapeutul specialist sau principal pe baza certificatului/diplomei eliberate de asociaţia formatoare acreditată de Comisia Clinică a CPR, pe care este trecut nivelul de competenţă - supervizor/formator-. El îşi poate desfăşura activitatea de supervizor/formator în cadrul pregătirii de bază în cadrul asociaţiei profesionale care l-a certificat.
Atestarea în psihoterapie, aşa cum este ea precizată în prezentul Regulament, a luat în calcul criterii minime stabilite de normele internaţionale de specialitate. În funcţie de modalitatea specifică de psihoterapie în care are loc formarea, numărul de ore de formare poate fi mai mare.

V. CONTROLUL PROFESIONAL

Art. 24. În domeniul clinic controlul profesional se face în cursul formării şi practicii profesionale prin procesul de supervizare continuă specific psihologiei clinice, consilieri psihologice şi psihoterapiei, descris în prezentul Regulament.

VI. DETALIERI ALE PROCEDURILOR DE ATESTARE

Art. 25. Procedurile de atestare în forme de psihoterapie şi consiliere psihologică, în cazul în care nu există o asociaţie profesională de specialitate acreditată profesional de către Comisia Clinică a CPR, se desfăşoară după cum urmează:

(1) Candidatul va prezenta Comisiei Clinice a CPR pe lângă documentele prevăzute la Art. 2, şi:
• Copii legalizate şi traduse, în cazul existenţei acestora în limbi străine, după diplomele de studii şi certificări;
• Orice documente (legalizate şi traduse în limba română) doveditoare ale procesului său de formare şi certificare în metoda de psihoterapie în care doreşte atestarea.
(2) În termen de maximum 30 de zile de la întrunirea Comisiei Clinice a CPR, aceasta va examina documentele candidatului şi, în cazul acceptării lui, va stabili data prezentării acestuia pentru un interviu cu membrii Comisiei Clinice a CPR.
(3) În situaţia în care Comisia Clinică a CPR va refuza cererea de evaluare a candidatului, acesta va fi înştiinţat, de asemenea în limita unui interval de 30 de zile, asupra motivelor respingerii şi asupra acţiunilor pe care este necesar să le întreprindă, pentru a putea fi acceptat în vederea evaluării.
(4) Interviul de evaluare, va consta dintr-o discuţie a candidatului cu membrii Comisiei Clinice a CPR, pe marginea procesului său de formare şi a activităţii clinice psihoterapeutice pe care acesta a desfăşurat-o şi intenţionează să continue să o desfăşoare, prin modalitatea psihoterapeutică în care doreşte atestarea şi pe marginea relevanţei acesteia în familia psihoterapiilor ştiinţifice, recunoscute intermaţional.
(5) În cazul acordării atestării, CPR va emite atestatul şi va înscrie numele psihoterapeutului în Registrul Unic al Psihologilor cu Drept de Liberă Practică din România; cel atestat prin această procedură trebuie să fie integrat unei comunităţi profesionale din străinătate, până la constituirea în ţară a unei comunităţi în şcoala specifică de psihoterapie şi/sau consiliere psihologică.

Art. 26. În cazul în care există o asociaţie profesională acreditată de Comisia Clinică a CPR în şcoala în care candidatul îşi face formarea, atestarea în specialitatea psihoterapie se face prin intermediul acestei asociaţii profesionale iar atestarea îşi urmează cursul normal prin Comisia Clinică a CPR (vezi Art. 2 şi prezentul Regulament).

VII. DETALIERI ALE ACREDITĂRII PROFESIONALE ŞI ALE CONSTITUIRII REGISTRULUI FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN PSIHOLOGIE CLINICĂ, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOTERAPIE

ACREDITAŢI DE COMISIA CLINICĂ A CPR

I. Programele Universitare

Art. 27. Organizatorii de programele universitare pot cere şi acreditare profesională din partea Comisiei Clinice a CPR, în cadrul circumscris de prezentul Regulament, pe baza unei cereri specifice de recunoaştere profesională a programului universitar derulat adresată Comisiei Clinice a CPR, însoţită de un plan curricular detaliat (vezi şi Art. 11). Absolvenţii acestor programe pot face aplicaţia pentru obţinerea atestării conform Art. 2. Organizatorii programelor universitare acreditate profesional de Comisia Clinică a CPR vor fi înscrişi în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională în Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Acreditaţi de Comisia Clinică a CPR, Partea I, după următorul model:

Numele Instituţiei Organizatoare, a Programului Formativ şi a Coordonatorului Acestui Program Adresa şi Persoana de Contact Programe Formative pentru care a fost Acreditat de Comisia Clinică a CPR (incluzând numărul de credite)
     
     

II. Asociaţii Profesionale

Art. 28. Acreditarea asociaţiilor profesionale în vederea desfăşurării activităţii de selecţie, formare, evaluare şi certificare a psihoterapeuţilor se face după cum urmează: (procedurile sunt valabile şi pentru asociaţiile care oferă formare în consilierea psihologică şi psihologie clinică).
a. Standardele minime de acreditare a unei asociaţii/organizaţii formatoare în psihoterapie. Pentru a fi luată în consideraţie, în vederea acreditării, o asociaţie profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
(1) Să aibă în componenţa sa cel puţin 4 membrii certificaţi în metoda de psihoterapie pentru care se solicită acreditare din partea Comisie Clinice a CPR. Aceştia vor avea, în cadrul asociaţiei respective, calitatea de psihoterapeuţi principali supervizori/formatori.
(2) Să conţină o structură profesională (comitet, comisie profesională, etc.), alcătuită din membrii formatori (certificaţi), care să se ocupe de selecţia, formarea, evaluarea şi certificarea candidaţilor.
(3) Să aibă înscrise în statut, sau în regulamentul interior al comisiei sale profesionale:
- Programa de studiu teoretic specifică modalităţii de psihoterapie pe care o practică;
- Condiţiile precise de desfăşurare a activităţii de dezvoltare personală (psihoterapie de formare) a candidaţilor;
- Modalitatea de supervizare a activităţii clinice a candidaţilor;
- Criteriile de evaluare şi certificare a candidaţilor;
- Tipurile de cursuri / workshop-uri de scurtă durată pentru formare şi dezvoltare profesională (creditarea lor se face cu avizul Comisiei Clinice a CPR).
(4) Să se angajeze în respectarea standardelor minime de certificare stabilite de către Comisia Clinică a CPR.
(5) În situaţia în care unele asociaţii nu dispun, în prezent, de numărul menţionat de psihoterapeuţi principali supervizori/formatori certificaţi şi atestaţi, acele asociaţii pot primi o acreditare temporară, cu avizul special al Comisiei Clinice a CPR. Pentru a obţine acreditarea temporară, o asociaţie profesională într-o şcoală neacreditată încă de Comisia Clinică a CPR trebuie să aibă cel puţin un membru certificat, cu statutul de supervizor/formator, pentru acea modalitate psihoterapeutică în care asociaţia solicită acreditarea. Dacă există deja o şcoală acreditată de Comisia Clinică a CPR, atunci noua asociaţie care solicită acreditare în aceeaşi şcoală trebuie să aibă cel puţin patru psihoterapeutţi principali supervizori/formatori. Acreditarea unei asociaţii cu un număr mai mic de 4 membrii supervizori/formatori - acceptată doar dacă nu există o şcoala deja acreditată de Comisia Clinică a CPR - va avea o durată limitată la cel mult 5 ani. La expirarea termenului, acreditarea va fi retrasă, fără posibilitatea de redobândire, atâta timp cât asociaţia nu va avea, în rândul membrilor săi, cel puţin 4 psihoterapeuţi principali supervizori/formatori (certificaţi şi atestaţi) în respectiva modalitate terapeutică.
b. Metodologia procesului de evaluare, aplicată de către Comisia Clinică a CPR, în vederea acreditării asociaţiilor profesionale componente (aceeaşi procedură se aplică şi programelor universitare acreditate profesional de Comisia Clinică a CPR, cu adaptările specifice). Acreditarea unei asociaţii profesionale componente se va desfăşura după următorul procedeu:
(1) Asociaţia va înainta Comisiei Clinice a CPR un dosar cu următoarele acte:
- Cerere de acreditare (În atenţia secretarului acesteia), în care va fi specificată şi modalitatea psihoterapeutică pentru care doreşte acreditarea;
- Lista membrilor;
- CV-urile membrilor supervizori-formatori şi copii după diplomele lor de certificare;
- Copii după statutul asociaţiei, după codul etic şi după regulamentul intern al comisiei sale profesionale. Acesta din urmă trebuie să cuprindă criteriile şi modalităţile de selecţie, formare, evaluare şi certificare a membrilor asociaţiilor;
- Angajamentul de a respecta permanent standardele minime proprii, aprobate de către Comisia Clinică a CPR, referitoare la selecţia, formarea şi certificarea psihoterapeuţilor. Acest angajament trebuie semnat de către toţi membrii formatori ai asociaţiei;
- Taxa de analiză a cererei de acreditare de 50 de Euro plătită în contul CPR (organizatorii de programe universitare sunt exceptaţi de la această taxă).
(2) Secretarul Comisiei Clinice a CPR nu va primi decât dosare complete (cu toate actele menţionate).
(3) În termen de maximum 30 de zile de la întrunirea Comisiei Clinice a CPR, aceasta va comunica direct asociaţiei aplicante decizia de acceptare sau de respingere a cererii de acreditare.
(4) În cazul unei decizii de respingere, Comisia Clinică a CPR va comunica în detaliu motivele acesteia, precum şi măsurile pe care asociaţia respectivă le poate întreprinde în vederea acceptării acreditării sale.
(5) Asociaţia, căreia Comisia Clinică a CPR i-a refuzat acreditarea şi doreşte să conteste acest refuz, poate înainta, în termen de 60 de zile, o contestaţie la Comitetul Director al CPR.
(6) Comisia Clinică a CPR va utiliza următorul procedeu în procesul de evaluare a dosarului de acreditare a unei asociaţii:
- Secretarul va transmite fiecărui membru al Comisiei Clinice a CPR, inclusiv preşedintelui şi vicepreşedintelui dosarul de acreditare;
- În prima sa şedinţă de lucru, Comisia Clinică a CPR va lua în discuţie evaluarea dosarului primit. Decizia finală de acceptare sau de respingere va fi luată prin vot, conform procedurilor de lucru ale Comisiei Clinice a CPR;
- Secretarul va comunica asociaţiei aplicante decizia Comisiei Clinice a CPR, iar în cazul acreditării acesteia, va emite certificatul de atestare şi va înscrie numele asociaţiei în "Registrul Furnizorilor de Formare Profesională în Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Acreditaţi de Comisia Clinică a CPR, Partea II.
Membrii asociaţiei acreditate, pe baza procedurii descrise la Art. 2, vor fi atestaţi de către Comisia Clinică a CPR conform nivelului lor de pregătire şi vor fi înscrişi în Registrul Unic al Psihologilor cu Drept de Liberă Practica din România.
c. Retragerea acreditării unei asociaţii (aceeaşi procedură se aplică şi programelor universitare acreditate profesional de Comisia Clinică a CPR, cu adaptările specifice). Acreditarea unei asociaţii poate fi retrasă de către Comisia Clinică a CPR în următoarele situaţii:
(1) Atunci când, în cazul acreditării temporare, după expirarea termenului acordat (nu mai mult de 5 ani), asociaţia nu are în rândul membrilor săi cel puţin 4 psihoterapeuţi supervizori/formatori, certificaţi pentru medalitatea de psihoterapie în care a fost acordată acreditarea.
(2) Dacă se constată că standardele de acreditare nu mai sunt menţinute la nivelul minim, necesar pentru acreditare.
Asociaţiile profesionale care sunt compuse sau conduse de profesionişti nepsihologi (ex. medici psihiatri) sau ai căror directori de programe formative nu sunt psihologi vor fi acreditate de către Comisia Clinică a CPR numai în măsura în care acestea se obligă să recunoască formările profesioniştilor proprii (ex. medici psihitari) în cadrul Asociaţiilor profesionale conduse de psihologi sau ai căror directori de programe formative sunt psihologi.
Asociaţiile profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR vor fi înscrise în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională în Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie Acreditaţi de Comisia Clinică a CPR, Partea II, după următorul model:

Numele Asociaţiei şi Preşedintele acesteia Adresa şi Persoana de Contact Programe Formative pentru care a fost Acreditată de Comisia Clinică a CPR (incluzând numărul de credite)
     
     

VIII. ATESTAREA CABINETELOR PROFESIONALE

Art. 29. Pentru atestarea cabinetelor de psihologie clinică, de consiliere psihologică sau psihoterapie dosarul de atestare va cuprinde dovezi privind:
• Existenţa a minim 6m2 în cazul cabinetului care oferă servicii de evaluare şi intervenţie clinică/psihoterapeutică/consiliere individuală. În situaţia practicării intervenţiilor clinice, consilierii sau terapiei de grup cabinetul trebuie sa aibă minim 12 m2.
• Dotarea cabinetelor de psihologie clinică va cuprinde şi teste psihologice din această categorie.
• De asemenea, standardul cabinetelor include obligatoriu:
•o mobilier şi accesorii adecvate (conform modalităţi specifice);
•o condiţii de luminozitate, aerisire;
•o condiţii de respectare a confidenţialităţii şi securităţii fizice şi emoţionale a participanţilor.
Vor fi respectate şi standardele igienico-sanitare în vigoare.

IX. TARIFE PENTRU SERVICII

Art. 30. Tarife minimale (în €) şi timpul minimal de lucru pentru activităţile clinice sunt următoarele:

Psihoterapie Nivele de specializare Tarife minimale
Individual: Grup/oră:
  Practicant (sub supervizare/autonom): 8 2,5
  Specialist: 10 5
  Principal (incluzând supervizorul): 15 7*

 

Psihologie Clinică Nivele de specializare Tarife minimale
Individual: Grup/oră:
  Practicant (sub supervizare/autonom): 6 -
  Specialist: 8 4
  Principal (incluzând supervizorul): 12 5

 

Consiliere psihologică Nivele de specializare Tarife minimale pe tip de examen
Standard Aprofundat Expertiză
  Practicant (sub supervizare/autonom): 9 - -
  Specialist: 10 12 -
  Principal (incluzând supervizorul): 15 18 20

*Tarifele pentru formare (analiza personală, analiza didactică, supervizare) va fi minim 3,5/oră.

Timpul minim de lucru/per minute:

Specializări Standard Aprofundat Expertiză
Psihologie clinică 120 min.
300 min. 420 min.
Consiliere 25 min. 40 min. -
Psihoterapie 45 min. 60 min. -

X. LEGENDĂ

Atestare: Procesul de recunoaştere profesională a psihologului de către CPR.
Acreditare: Procesul de recunoaştere profesională a unei organizaţii (universitare sau asociaţie profesională) de a desfăşura programe formative sub egida CPR care să asigure atestarea de către CPR; acreditarea se referă atât la curs/program cât şi la instituţia care îl oferă/implementează.
Certificare: Procesul de recunoaştere profesională a psihologului (profesionistului) de către o asociaţie profesională.
Specializare: Un ansamblu de competenţe generale şi specifice, circumscrise unui domeniu mai general.
Competenţă: O sumă de cunoştinţe declarative şi procedurale necesară realizării performante a unei activităţi relativ omogenă.

Specializări Profesionale conform prezentului Regulament:

Psihologie Clinică (presupune licenţă în psihologie):

Psiholog practicant în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician practicant)
• Psiholog practicant sub supervizare în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician practicant sub supervizare)
• Psiholog practicant autonom în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician practicant autonom)

Psiholog specialist în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician specialist)

Psiholog principal în psihologie clinică (numit şi psiholog clinician principal; poate dobândi şi calitatea de supervizor/formator)

Consiliere Psihologică (presupune licenţa în psihologie):

Psiholog practicant în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic practicant)
• Psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic practicant sub supervizare)
• Psiholog practicant autonom în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic practicant autonom)

Psiholog specialist în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic specialist)

Psiholog principal în consiliere psihologică (numit şi consilier psihologic principal; poate dobândi şi calitatea de supervizor/formator)

Psihoterapie:

Psiholog practicant în psihoterapie (numit şi psihoterapeut practicant)
• Psiholog practicant sub supervizare în psihoterapie (numit şi psihoterapeut practicant sub supervizare; sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie)
• Psiholog practicant autonom în psihoterapie (numit şi psihoterapeut practicant autonom; sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie)

Psiholog specialist în psihoterapie (numit şi psihoterapeut specialist; sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie)

Psiholog principal în psihoterapie (numit şi psihoterapeut principal; sintagmă obligatorie pentru cei atestaţi la acest nivel fără a fi licenţiaţi în psihologie. Poate dobândi şi calitatea de supervizor/formator)

Notă: Atestările în consiliere şi psihoterapie se fac în şcoli specifice, care apar înscrise pe atestat eliberat de Comitetul Director al CPR.

Condiţii de acordare a dreptului de supervizare profesională - afişat - iunie 2009

În şedinţa Comitetului director din data de 09.06.2006 s-au aprobat: taxa plătită de un supervizor Colegiului Psihologilor este de 100 RON; taxa minimă a supervizatului faţă de supervizor este de 12 RON/ora de supervizare.

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE
CRITERII DE ACORDARE A DREPTULUI DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ
ÎN SPECIALITĂŢILE
PSIHOLOGIE CLINICĂ, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOTERAPIE

1. Să deţină atestatul de liberă practică în specialitatea/specialităţile pentru care solicită acordarea dreptului de supervizare profesională.
2. Treapta profesională deţinută în specialitatea "psihologie clinică" să fie aceea de psiholog principal. În specialităţile "consiliere psihologică" şi "psihoterapie" treapta profesională de la care se poate dobândi statutul de supervizor/formator este cea de "specialist".
3. Să se prezinte, dacă este invitat şi programat pentru clarificări, la data stabilită de către comisia aplicativă (Comisia Clinică), pentru susţinerea interviului, în vederea obţinerii dreptului de supervizare profesională.
4. Să cunoască şi să respecte prevederile din actele normative în vigoare, cu privire la obţinerea şi exercitarea dreptului de supervizare profesională.

CONDIŢIILE ÎNCHEIERII ŞI EXECUTĂRII CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ

1. Activitatea de supervizare profesională în consiliere psihologică şi psihoterapie va fi desfăşurată după un program specific modalităţii de consiliere psihologică / psihoterapie, program aprobat odată cu acreditarea Asociaţiei profesionale de către Colegiul Psihologilor din România. Derularea de către supervizor a activităţii de supervizare profesională în consiliere psihologică şi psihoterapie, pe baza contractului de supervizare profesională, se face numai în cadrul unei Asociaţii profesionale acreditate de Colegiul Psihologilor din România, la care supervizorul este afiliat.
2. Pentru specializarea psihologie clinică supervizarea se va face pentru un număr de minim 40 de ore de supervizare pe an (sau 60 de ore pe parcursul a maximum doi ani, dacă supervizorul consideră necesar acest lucru), după un program detaliat, anexă a contractului de supervizare.
3. Supervizorul şi supervizatul sunt obligaţi să respecte şi să aplice prevederile din actele normative în vigoare, cu privire la activitatea de supervizare profesională.

PROCEDURA DE ACORDARE A DREPTULUI DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ

1. Completarea şi depunerea la secretariatul Comitetului director a cererii tip de acordare a dreptului de supervizare profesională.
2. Programarea solicitantului la interviu, dacă Comisia Clinică doreşte clarificări dincolo de actele depuse de candidat, în cadrul şedinţelor ordinare de analizare a dosarelor de acordare a dreptului de liberă practică sau în cazuri de urgenţă, în şedinţe extraordinare.
3. Analizarea cererii de acordare a dreptului de supervizare profesională.
4. Comisia aplicativă (Comisia Clinică) înaintează către Comitetul director, propunerea de acordare sau de neacordare a dreptului de supervizare profesională.
5. Eliberarea de către Comitetul director, în termen de maxim 10 zile de la susţinerea interviului, a unei adeverinţe prin care se atestă acordarea dreptului de supervizare profesională.

Precizări privind schimbarea treptei de specializare

1. Trecerea de la specialist la principal - afişat - iunie 2009

SCHIMBAREA TREPTEI DE SPECIALIZARE LA
PSIHOLOG PRINCIPAL ÎN PSIHOLOGIE CLINICĂ

Trecerea la treapta de psiholog principal în psihologie clinică se face în conformitate cu Art. 10 din „Procedurile de atestare, acreditare şi certificare" ale Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie.

Completaţi cererea tip adresată Comitetului director - model nr. 2 (la rubrica specialitate faceţi şi menţiunea: schimbare treaptă).

Extras din Art. 10 (la schimbarea treptei de specializare)

Trecerea de la statutul de psiholog specialist în psihologie clinică la cel de psiholog principal în psihologie clinică se face după minimum cinci ani prin (condiţii cumulative):

(1) prezentarea Comisiei Clinice a CPR a unui dosar care să conţină în plus faţă de cele prevăzute de Art. 2:
(a) dovada a 50 de credite din activităţi de publicare (articole şi lucrări de specialitate), participarea la cursuri de perfecţionare şi specializare organizate prin intermediul instituţiilor (ex. programe universitare de master) şi a asociaţiilor profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR, participări la conferinţe de specialitate sau asimilate (simplă participare, susţinere de lucrări, susţinere de workshopuri), participare activă în cadrul unor proiecte de intervenţie şi cercetare de specialitate.
(b) recomandările de la doi psihologi principali în psihologie clinică. Recomandările se vor focaliza pe evaluarea evoluţiei profesionale a candidatului şi a competenţelor necesare treptei de psiholog clinician principal.
(2) un interviu care va consta în prezentarea unui caz clinic în faţa unei comisii de cinci membri aleşi ad-hoc ai Comisiei Clinice a CPR.

2. Trecerea de la practicant autonom la specialist - afişat - iunie 2009

SCHIMBAREA TREPTEI DE SPECIALIZARE LA
PSIHOLOG SPECIALIST ÎN PSIHOLOGIE CLINICĂ

Trecerea la treapta de psiholog specialist în psihologie clinică se face în conformitate cu art. 9 din „Procedurile de atestare, acreditare şi certificare" ale Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie.

Completaţi cererea tip adresată Comitetului director - model nr. 2 (la rubrica specialitate faceţi şi menţiunea: schimbare treaptă).

Extras din At. 9 (la schimbarea treptei de specializare)

Trecerea de la nivelul de psiholog practicant autonom în psihologie clinică la cel de psiholog specialist în psihologie clinică se face după minimum cinci ani de la dobândirea calităţii de psiholog practicant sub supervizare în psihologie clinică prin (condiţiile sunt cumulative; condiţia a) nu se aplică licenţiaţilor în psihologie non-Bologna):

(1) prezentarea Comisie Clinice a CPR a unui dosar care să conţină în plus faţă de At. 2 din Procedurile de atestare, acreditare şi certificare:
a. dovada absolvirii unui program de master în domeniul clinic, acreditat academic de MEdC/ARACIS şi profesional de către Comisia Clinică a CPR.
b. 50 de credite din activităţi de publicare (articole şi lucrări de specialitate), participarea la cursuri de perfecţionare şi specializare organizate prin intermediul instituţiilor (ex. programe universitare de master) şi a asociaţiilor profesionale acreditate de Comisia Clinică a CPR, participări la conferinţe de specialitate sau asimilate (simplă participare, susţinere de lucrări, susţinere de workshopuri), participare activă în cadrul unor proiecte de cercetare de specialitate.
c. două recomandări de la psihologi specialişti sau principali în psihologie clinică. Recomandările se vor focaliza pe evaluarea evoluţiei profesionale a candidatului şi a competenţelor necesare treptei de psihologi clinician specialist.

(2) susţinerea unui interviu de prezentare a activităţii şi cunoştinţelor clinice în faţa unei comisii de cinci membri aleşi ad-hoc ai Comisiei Clinice a CPR.

3. Trecerea de la practicant în supervizare la autonom

Obţinerea atestatului de liberă practică autonomă

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Notă:

1. Nu se admit contestaţii în urma interviului susţinut pentru schimbarea treptei de specializare.
2. La schimbarea treptei de specializare obligatoriu se ataşează şi diplomele prin care au obţinut credite, în cadrul formării profesionale continue.

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea procedurilor de acordare a atestatului de liberă practică autonomă, ca urmare a finalizării perioadei de supervizare profesională


În temeiul Art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, nr. 213 din 27 mai 2004, aprobate prin H. G. nr. 788/2005,

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. (1) - Psihologul cu drept de liberă practică atestat în condiţii de supervizare poate solicita eliberarea atestatului de liberă practică autonomă, pentru fiecare specialitate profesională, după finalizarea stagiului de supervizare profesională în specialitate, potrivit dispoziţiilor Art. 11 din Legea nr. 213/2004.
(2) Finalizarea stagiului de supervizare profesională se probează prin raportul de supervizare final, întocmit de către supervizor, potrivit dispoziţiilor Art. 41 alin. (2) din Hotărârea Comitetului director nr. 1/2006.

Art. 2. (1) - Obţinerea atestatului de liberă practică autonomă de către psihologul cu drept de liberă practică atestat în condiţii de supervizare este condiţionată de parcurgerea următoarelor proceduri:
a) depunerea dosarului de atestare la comitetul filialei teritoriale din care face parte solicitantul;
b) susţinerea interviului programat în faţa comisiei aplicative competentă în specialitatea în care solicitantul doreşte obţinerea atestatului de liberă practică.

(2) Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică autonomă trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere tip adresată Comitetului director;
b) raportul de supervizare final, prin care se atestă efectuarea stagiului de supervizare profesională, semnat şi parafat de către supervizor;
c) dovada exercitării profesiei prin una dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, pe toată perioada stagiului de supervizare profesională (independent sau în regim salarial), în fotocopie semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul;
d) contractul de supervizare profesională, în fotocopie semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul.
(3) Structura interviului va fi aprobată prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director, la propunerea comisiilor aplicative, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aprobării acesteia.

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,
Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan
Bucureşti, 24 martie 2007.
Nr. 2

NOTĂ: Cererea adresată Comitetului director se completează pe formularul model nr. 2 (la rubrica specialitate faceţi menţiunea: „schimbare treaptă specializare")

Structura interviului - afişat - iunie 2009

STRUCTURA INTERVIULUI

organizat pentru analizarea competentelor profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică care au finalizat stagiul de supervizare profesională şi solicită acordarea atestatului de liberă practică autonomă

1. Interviul are loc conform unei programări anterioare, afişate pe site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România, în ordinea stabilită prin programare.
2. Solicitantul este invitat să depună cu ocazia înregistrării şi să prezinte în faţa comisiei aplicative un Raport de activitate*, redactat în maxim 10 pagini, privind activitatea profesională desfăşurată în perioada de supervizare profesională.
3. Solicitantul este invitat să răspundă la întrebările** adresate de către membrii comisiei aplicative referitoare la cazuistica întâlnită în practica de specialitate, metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică utilizate, procedurile de lucru concrete, etc.
4. Solicitantul este invitat să răspundă la întrebările adresate de către membrii comisiei referitoare la cunoaşterea aspectelor deontologice*** ale exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, respectiv referitoare la cunoaşterea prevederilor Legii nr. 213/2004, H.G. nr. 788/2005, Hotărârii Comitetului director nr. 1 din 10 martie 2006, precum şi a altor acte normative relevante pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică; evaluarea acestei competenţe se poate face şi printr-un examen scris.
5. Membrii comisiei analizează documentele depuse în dosarul solicitantului****, iar în funcţie de concluziile Raportului de supervizare final întocmit de către supervizor, competenţa profesională dovedită şi evaluarea profesională realizată în cadrul interviului va comunica solicitantului până la sfârşitul şedinţei rezultatul interviului. O condiţie obligatorie pentru absolvenţii Bologna este parcurgerea unui program de master în domeniu, acreditat academic de MEdC/ARACIS şi profesional de Comisia Clinică a CPR şi/sau a unui program de formare (continuă) complementară în psihologia clinică (de minimum doi ani) printr-o Asociaţie profesională acreditată în acest sens de Comisia Clinică a CPR;

1. Rezultatul interviului poate consta în:
a) admiterea cererii şi acordarea dreptului de liberă practică autonomă solicitantului sau
b) respingerea provizorie a cererii de acordare a dreptului de liberă practică autonomă, cu obligaţia continuării activităţii de supervizare profesională pe o perioadă ce nu poate depăşi 4 luni calendaristice.

7. Solicitantul va semna pentru a confirma faptul că a luat la cunoştinţă de rezultatul interviului, putând formula contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării rezultatului.

*Raportul de activitate redactat şi semnat de către solicitant va fi înaintat la înregistrare sau comisiei pe suport hârtie A4, font 12, la data programării interviului, fără a putea fi confundat cu raportul de supervizare final, care va fi întocmit de către psihologul supervizor şi se va depune la dosar cu acelaşi prilej. Structura Raportului de supervizare final, precum şi structura Raportului de activitate întocmit de către supervizat vor fi stabilite de către fiecare comisie aplicativă, fiind afişate pe site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România.

** Întrebările pot fi stabilite în mod aleatoriu de către membrii comisiei, conform domeniilor de specialitate, privind (a) aspecte profesionale din Raportul de activitate prezentat în faţa comisiei, (b) aspecte profesionale din Raportului de supervizare final întocmit de către supervizor şi (c) verificarea competenţelor generale şi specifice care corespund treptei de psiholog clinician practicant autonom.

*** Aspectele deontologice vor privi cu precădere cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor psihologilor cu drept de liberă practică, precum şi a formelor de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

**** Dosarul solicitantului va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute în Hotărârea Comitetului director din 24 martie 2007.

Structura raportului de supervizare final, întocmit de supervizor - afişat - iunie 2009

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA
COMITETUL DIRECTOR
COMISIA DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE

Structura Raportului de Supervizare Final Întocmit de Supervizor

I. Raportul supervizorului va conţine în mod obligatoriu două părţi:

a) Evaluarea cantitativă (pe o scală Likert în 5 trepte: 1-foarte slab la 5-foarte bun), având la bază 4 criterii:
1) capacitatea de diagnostic şi evaluare clinică;
2) capacitatea de intervenţie psihologică;
3) capacitatea de a desfăşura cercetare de specialitate şi
4) capacitatea de formare)*

b) Evaluare calitativă (având la baza aceleaşi criterii de la pct. a) prin care se urmăreşte prezentarea aspectelor semnificative şi relevante**, precum şi direcţiile de dezvoltare pe care este interesat sa le continue, prin aprofundarea unor probe complexe, dezvoltarea unei cercetări experimentale sau în activitatea de validare a probelor, cu precizarea aptitudinilor şi calităţilor personale specifice.

II. Raportul va conţine în mod obligatoriu semnătura şi parafa supervizorului, precum şi ale supervizatului, pentru a se dovedi luarea la cunoştinţă.

* În vederea înregistrării unui rezultat pozitiv, solicitantul trebuie să corespundă nivelului de încadrare de minim 3 pentru primele 2 criterii avute în vedere în evaluare.
** De exemplu, pentru criteriul capacităţii de diagnostic şi evaluare clinică se vor prezenta probele clinice utilizate în mod curent.

Structura raportului de activitate - întocmit de supervizat - afişat - iunie 2009

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
COMITETUL DIRECTOR
COMISIA DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE

Structura Raportului de Activitate Întocmit de către Solicitant (Supervizat)

1. Prezentarea unui caz specific pentru activitatea desfăşurată, - identitatea persoanelor examinate va fi prezentată sub forma unor iniţiale pentru a păstra confidenţialitatea. Pe baza Raportului membrii comisiei vor adresa întrebări solicitantului. Membrii comisiei pot cere solicitantului în cadrul interviului prezentarea mai multor cazuri, în cazul în care consideră necesar pentru evaluarea solicitantului.
2. Pentru psihologii clinicieni care nu lucrează în mediu clinic (ex. spitale, policlinici etc.) şi/sau fac doar evaluări clinice, Raportul de activitate va conţine un minim de 5 (cinci) cazuri/dosare de evaluare (cu toate datele privind tipul examenului, probele aplicate, interpretarea probelor şi avizul final - identitatea persoanelor examinate va fi prezentată sub forma unor iniţiale pentru a păstra confidenţialitatea).
3. Raportul va conţine în mod obligatoriu semnătura şi parafa solicitantului.

Ghiduri de bune practici în domeniul clinic

1. Ghiduri clinice - INTRODUCERE

GHIDURI CLINICE

Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie este preocupată constant de creşterea calităţii serviciilor de psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie oferite beneficiarilor. În acest sens Comisia examinează şi avizează Ghiduri de Practică Psihologică, cu caracter general şi/sau specific. Ghidurile pot fi elaborate de către Comisie, membri ai acesteia, şi/sau de către profesionişti din comunitatea profesională. Odată avizat favorabil, Ghidul este postat pe site-ul Colegiului Psihologilor din România la secţiunea Comisiei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie. Ghidul poate fi utilizat ca reper de set de bune practici de către profesioniştii din domeniu, fără a deveni referinţă obligatorie şi fără a se substitui judecăţii clinice a profesionistului în relaţia cu clientul/clienţii săi, Ghidul fiind doar un cadrul în care aceasta se particularizează.

2. Ghid general de bune practici în domeniul clinic