Psihologia transporturilor

Regulament

În şedinţa Comitetului director din data de 09.06.2006 s-au aprobat: taxa plătită de un supervizor Colegiului Psihologilor este de 100 RON; taxa minimă a supervizatului faţă de supervizor este de 12 RON/ora de supervizare.

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA
COMISIA DE PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR ŞI SERVICIILOR
CRITERII DE ACORDARE A DREPTULUI DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ ÎN SPECIALITĂŢILE PSIHOLOGIA MUNCII ŞI ORGANIZAŢIONALĂ, PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR ŞI PSIHOLOGIA APLICATĂ ÎN SERVICII CRITERII DE ACORDARE A DREPTULUI DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ ÎN SPECIALITĂŢILE PSIHOLOGIA MUNCII ŞI ORGANIZAŢIONALĂ, PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR ŞI PSIHOLOGIA APLICATĂ ÎN SERVICII

1. Să deţină atestatul de liberă practică în specialitatea/specialităţile pentru care solicită acordarea dreptului de supervizare profesională.
2. Treapta profesională deţinută în specialitate să fie aceea de psiholog specialist sau psiholog principal.
3. Să-şi desfăşoare activitatea la data solicitării dreptului de supervizare profesională, precum şi pe întreaga perioadă a executării contractului de supervizare profesională, sub sancţiunea suspendării dreptului de supervizare profesională.
4. Să se prezinte, la data stabilită de către comisia aplicativă pentru susţinerea interviului, în vederea obţinerii dreptului de supervizare profesională.
5. Să cunoască şi să respecte prevederile din actele normative în vigoare, cu privire la obţinerea şi exercitarea dreptului de supervizare profesională.

CONDIŢIILE ÎNCHEIERII ŞI EXECUTĂRII CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ

1. Supervizorul va putea încheia contractul de supervizare profesională, în baza adeverinţei eliberate de către Comitetul director, cu cel mult cinci supervizaţi (psihologi cu drept de liberă practică în supervizare), concomitent.
2. Activitatea de supervizare profesională va fi desfăşurată după un program de minim două ore pe săptămână.
3. Supervizatul (psiholog cu drept de liberă practică în supervizare) trebuie să-şi desfăşoare activitatea profesională în una dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
4. Supervizorul şi supervizatul sunt obligaţi să respecte şi să aplice prevederile din actele normative în vigoare, cu privire la activitatea de supervizare profesională.

PROCEDURA DE ACORDARE A DREPTULUI DE SUPERVIZARE PROFESIONALA

1. Completarea şi depunerea la secretariatul Comitetului director a cererii tip de acordare a dreptului de supervizare profesională.
2. Programarea solicitantului la interviu, în cadrul şedinţelor ordinare de analizare a dosarelor de acordare a dreptului de liberă practică sau în cazuri de urgenţă, în şedinţe extraordinare.
3. Susţinerea interviului şi analizarea cererii de acordare a dreptului de supervizare profesională.
4. Comisia aplicativă înaintează către Comitetul director, propunerea de acordare sau de neacordare a dreptului de supervizare profesională.
5. Eliberarea de către Comitetul director, în termen de maxim 10 zile de la susţinerea interviului, a unei adeverinţe prin care se atestă acordarea dreptului de supervizare profesională.

Norme atestare

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
Comisia de muncă, transporturi şi servicii
NORME DE ATESTARE
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. Comisia de Psihologia Muncii, Transporturilor şi Serviciilor, organizată în baza Normelor metodologice de aplicare a Legii 213/2004 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare internă, desfăşoară procedurile pentru acordarea avizului de liberă practică în următoarele domenii de activitate:

(1) psihologia muncii şi industrial-organizaţională;
(2) psihologia transporturilor;
(3) psihologia aplicată în servicii.

Art. 2. Psihologii atestaţi pentru aceste domenii pot utiliza metodele psihologice pentru:

(1) analiza psihologică a muncii;
(2) evaluare, selecţie şi expertiză psihologică în vederea angajării, autorizării/menţinerii în funcţie sau la solicitarea instituţiilor abilitate;
(3) evaluarea în scopul avizării psihologice pentru protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;
(4) formare, orientare şi repartiţie în muncă după criterii psihologice;
(5) analiza psihologică şi prevenirea incidentelor, evenimentelor şi accidentelor de muncă, circulaţie şi navigaţie;
(6) analiza şi prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională;
(7) studiul şi prevenirea stresului ocupaţional;
(8) studierea şi evaluarea modalităţilor de îmbunătăţire a adaptării operatorului uman în activitatea de muncă;
(9) diagnoză şi intervenţie organizaţională;
(10) consiliere pentru orientarea în carieră şi dezvoltare personală;
(11) informare şi consiliere în vederea reconversiei şi integrării socio-profesionale;
(12) evaluare, consiliere pentru plasarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi;
(13) consiliere în vederea integrării socio-profesionale a categoriilor de persoane defavorizate;
(14) consultanţă psihologică pentru managementul resurselor umane;
(15) realizarea de studii şi cercetări ergonomice în vederea îmbunătăţirii performanţelor umane în activitatea de muncă, circulaţie şi navigaţie.

Art. 3. Atestatul de psiholog cu drept de liberă practică poate fi obţinut de persoanele care îndeplinesc cerinţele Art. 2 din Legea nr.213/2004.

CAPITOLUL II
Criterii generale de atestare

Art. 4. Criteriile generale de acordare a avizului de liberă practică se diferenţiază în funcţie de tipul de atestat stabilit prin lege, plecând de la:

(1) Foaia matricolă din care să rezulte parcurgerea unor discipline universitare care să acopere domeniul pentru avizare:

a) psihologia muncii;
b) psihologie industrial-organizaţională;
c) psihodiagnostic;
d) statistică psihologică;
e) metodologia cercetării
f) psihologie socială;
g) psihologie aplicată în diferite domenii profesionale;
h) psihologia carierei;
i) ergonomie şi factorii umani;
j) orientare şcolară şi profesională;
k) educaţia continuă a adultului.

Orice disciplină din curricula universitară care are legătură cu domeniul va fi luată în considerare de comisie.

(2) Pentru obţinerea atestatului de liberă practică sunt obligatorii următoarele discipline:

a) psihodiagnostic;
b) psihologie experimentală/metodologia cercetării psihologice şi statistică psihologică;
c) psihologia muncii sau psihologia industrial-organizaţională;

(3) Curriculum vitae în care să se evidenţieze cu necesitate următoarele aspecte, după modelul european:

a) activitatea de practică studenţească cu toate aspectele referitoare la locul de desfăşurare, domeniul de activitate, numărul de ore;
b) activitatea profesională: perioada, angajatorul, posibilităţile de contact;
c) cursuri, stagii de pregătire (durata, locul);
d) participări la manifestări ştiinţifice;
e) lucrări publicate;
f) proiecte de cercetare sau de intervenţie practică în domeniul de competenţă al comisiei;
g) oricare alte aspecte.

CAPITOLUL III
Procedura de acordare a atestatului de liberă practică

Art. 5. Dosarul în vederea atestării trebuie să conţină următoarele documente:

(1) cerere tip conform anexei (anexa1);
(2) copii legalizate după actele de studii şi foaia matricolă;
(3) copii legalizate după cartea de muncă sau contractul individual de muncă prin care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;
(4) copii legalizate după alte documente care să ateste studii profesionale: masterat, doctorat, specializări şi cursuri postuniversitare;
(5) copie după actul de identitate;
(6) copie după certificatul de căsătorie sau divorţ (după caz);
(7) certificat de cazier judiciar;
(8) certificat medical eliberat în condiţiile legii.

Art. 6. Comisia analizează documentele din dosar, conformitatea acestora cu cerinţele de pregătire profesională necesare în vederea acordării atestatului de liberă practică. În cazul în care se constată faptul că nu sunt întrunite condiţiile de formare profesională, comisia recomandă parcurgerea cursurilor necesare completării cerinţelor.

Art. 7. Atestatul de liberă practică în condiţii de supervizare se acordă debutanţilor în domeniu în următoarele condiţii:

(1) respectarea condiţiilor prevăzute la Art. 6;
(2) evaluarea cunoştinţelor profesionale prin completarea unui chestionar tip grilă;
(3) interviu susţinut în faţa comisiei.

Art. 8. Atestatul de liberă practică în regim de asociere se acordă:

(1) psihologilor debutanţi care îşi desfăşoară activitatea în societăţi civile profesionale şi în alte forme de organizare a activităţii, conform legii, cu respectarea condiţiilor de la Art. 7 şi în condiţiile în care în cadrul societăţilor civile profesionale îşi desfăşoară activitatea cel puţin un psiholog care deţine atestatul de liberă practică autonomă;

(2) psihologilor care deţin atestatul de liberă practică autonomă şi doresc să lucreze în colective profesionale.

Art. 9. Atestatul de liberă practică autonomă se acordă persoanelor care îndeplinesc următoarele criterii de competenţă:

(1) psihologilor care au cel puţin un an vechime în supervizare în baza următoarei proceduri de evaluare:
a) dovada efectuării cursurilor suplimentare în cazul în care au fost recomandate cu ocazia primei evaluări;
b) recomandarea scrisă din partea supervizorului;
c) interviu susţinut în faţa comisiei.

(2) psihologilor care deţin titlul de doctor în psihologie sub condiţia unei vechimi în specialitate de minimum 3 (trei) ani şi a unui interviu susţinut în faţa comisiei;

(3) psihologilor sau cercetătorilor ştiinţifici (care au lucrat în domeniu psihologia muncii, industrial-organizaţională, transporturi şi servicii) sub condiţia unei vechimi în specialitate de minimum 5 (cinci) ani de zile şi a unui interviu susţinut în faţa comisiei.

Art. 10. Proceduri de acordare a treptelor de specializare:

(1) Psihologii care obţin atestatul de liberă practică în regim de supervizare sau asociere, precum şi psihologii cu liberă practică autonomă cu o vechime mai mică de 5(cinci) ani, deţin treapta de specializare de psiholog practicant.

(2) Psihologii cu atestat de liberă practică autonomă, după acumularea a 5 (cinci) ani de vechime în specialitate, deţin treapta de specializare de psiholog specialist;

(3) Psihologii deţin treapta de specializare de psiholog principal, după acumularea a încă cinci ani de vechime în specialitatea de psiholog specialist; psihologii care la data emiterii prezentelor instrucţiuni, deţin treapta de specializare de psiholog principal, îşi menţin această treaptă.

Art. 11. Comisia acordă avizele pentru trecerea dintr-o treaptă de specializare în alta, în următoarele condiţii:
(1) prezentarea unui dosar care să conţină acte doveditoare referitoare la vechimea în specialitate;
(2) un memoriu de activitate.

Art. 12. În urma desfăşurării procedurilor de atestare, comisia propune Comitetului Director:

(1) eliberarea atestatului de liberă practică, după caz, psihologilor care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

(2) eliberarea unei adeverinţe provizorii psihologilor care trebuie să facă dovada, într-un termen de şase luni, că întrunesc şi condiţiile metodologice şi de dotare necesare practicării profesiei de psiholog de liberă practică în specialitatea comisiei (psihologii în regim de supervizare vor prezenta condiţiile metodologice şi de dotare ale societăţilor civile profesionale în care îşi desfăşoară activitatea);

(3) Comisia va proceda, conform procedurii de la punctul (1) la eliberarea atestatului sub formă definitivă.

Art. 13. Atestatele de liberă practică emise sunt în regim individual şi se trec în Registrul unic al Psihologului, partea I. Cabinetele în care îşi desfăşoară activitatea psihologii, se înscriu în Registrul unic al Psihologului, partea a II-a.

Art.14. Atestarea cabinetelor de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor se face pe baza întocmirii unui dosar ce va cuprinde dovezi privind:

a) existenţa unui spaţiu a minim 20 metri pătraţi;
b) mobilier şi utilităţi specifice;
c) echipament de calcul;
d) programe de raportare şi evidenţă a rezultatelor examinării la nivel naţional;
e) dotarea metodologică (probe psihologice, aparate, programe, softuri specializate) în conformitate cu cerinţele Comisiei metodologice şi cu specificul psihologic al obiectivelor şi categoriilor ocupaţionale supuse evaluării psihologice.

CAPITOLUL IV
Norme şi proceduri de control şi supervizare

Art. 15. În activitatea lor psihologii de liberă practică în domeniul muncii, transporturilor şi serviciilor se vor supune normelor de control şi supervizare aprobate de Convenţia Naţională.

Art. 16. Comisia procedează la selecţia şi instruirea psihologilor cu drept de liberă practică ce pot realiza activităţi de supervizare profesională şi care trebuie să întrunească următoarele condiţii:

(1) atestat de liberă practică;
(2) vechime în specialitate de minimum 10 ani;
(3) să facă dovada că dispune (are acces) la condiţii materiale şi metodologice corespunzătoare cerinţelor comisiei;
(4) contract de colaborare între Colegiu şi supervizor (anexa 2);
(5) contract de colaborare între supervizor şi psihologul supervizat care va cuprinde modalităţile şi procedurile convenite în vederea îndrumării, supravegherii şi controlului (anexa 3);

Art. 17. Un supervizor poate să supervizeze activitatea a maximum 3 psihologi cu drept de liberă practică în condiţii de supervizare.

Art. 18. La finele unui an de supervizare, supervizorul trebuie să înainteze Comisiei o fişă de evaluare profesională a candidatului (anexa 4).

Art. 19. În cazul în care candidatul nu realizează activităţile cerute şi nu corespunde cerinţelor supervizorul va suspenda activitatea de supervizare anunţând Comisia, înaintând un material justificativ.

Art. 20. Candidatul supervizat se poate adresa Comisiei în cazul în care are reclamaţii privitoare la relaţia de supervizare.

Art. 21. Pentru psihologii care lucrează în colective de cel puţin doi psihologi (angajaţi în instituţii publice, S.R.L.-uri, cabinete individuale, cabinete asociate) supervizarea se va face de psihologul şef de laborator (dacă acesta îndeplineşte condiţiile de supervizor).

Art. 22. Controlul făcut pe bază de mandat al Comitetului Director acordat Comitetului filialei se efectuează în următoarele cazuri:

(1) sesizări şi reclamaţii ale filialelor şi psihologilor din teritoriu;
(2) sesizări şi reclamaţii ale beneficiarilor serviciilor psihologice;
(3) sesizări şi reclamaţii ale persoanelor fizice/juridice.

Art. 23. Reclamaţia transmisă sau primită la Comitetul Director este analizată de către comisia de specialitate şi în funcţie de temeinicia ei se dă mandat de verificare punctuală a aspectelor sesizate, filialei respective.

Art. 24. Membrii comisiei de specialitate efectuează supravegherea şi controlul activităţii desfăşurate de psiholog cu drept de liberă practică prin următoarele mijloace:

(1) evidenţierea şi raportarea computerizată a diferitelor tipuri de prestaţii;
(2) analize prin sondaj a documentelor de asistenţă psihologică făcute de delegaţii comisiei de specialitate în diferite comitete teritoriale sau de psihologii pregătiţi pentru atribuţii de control.

Art. 25. Pregătirea persoanelor cu atribuţii de control se face prin susţinerea unor instructaje periodice aprobate de Consiliul Colegiului.

Precizări privind trecerea de la supervizare la autonom

1. Obţinerea atestatului de liberă practică autonomă

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Notă:

1. Nu se admit contestaţii în urma interviului susţinut pentru schimbarea treptei de specializare.
2. La schimbarea treptei de specializare obligatoriu se ataşează şi diplomele prin care au obţinut credite, în cadrul formării profesionale continue.

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea procedurilor de acordare a atestatului de liberă practică autonomă, ca urmare a finalizării perioadei de supervizare profesională

În temeiul Art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, nr. 213 din 27 mai 2004, aprobate prin H. G. nr. 788/2005,

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:

Art. 1. (1) - Psihologul cu drept de liberă practică atestat în condiţii de supervizare poate solicita eliberarea atestatului de liberă practică autonomă, pentru fiecare specialitate profesională, după finalizarea stagiului de supervizare profesională în specialitate, potrivit dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 213/2004.

(2) Finalizarea stagiului de supervizare profesională se probează prin raportul de supervizare final, întocmit de către supervizor, potrivit dispoziţiilor Art. 41 alin. (2) din Hotărârea Comitetului director nr. 1/2006.

Art. 2 (1) - Obţinerea atestatului de liberă practică autonomă de către psihologul cu drept de liberă practică atestat în condiţii de supervizare este condiţionată de parcurgerea următoarelor proceduri:

a) depunerea dosarului de atestare la comitetul filialei teritoriale din care face parte solicitantul;
b) susţinerea interviului programat în faţa comisiei aplicative competentă în specialitatea în care solicitantul doreşte obţinerea atestatului de liberă practică.

(2) Dosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică autonomă trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere tip adresată Comitetului director;
b) raportul de supervizare final, prin care se atestă efectuarea stagiului de supervizare profesională, semnat şi parafat de către supervizor;
c) dovada exercitării profesiei prin una dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, pe toată perioada stagiului de supervizare profesională (independent sau în regim salarial), în fotocopie semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul;
d) contractul de supervizare profesională, în fotocopie semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul.
(3) Structura interviului va fi aprobată prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director, la propunerea comisiilor aplicative, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aprobării acesteia.

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,
Prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan
Bucureşti, 24 martie 2007.
Nr. 2

NOTĂ: Cererea adresată Comitetului director se completează pe formularul model nr. 2 (la rubrica specialitate faceţi menţiunea: „schimbare treaptă specializare")

2. Structura interviului

STRUCTURA INTERVIULUI
organizat pentru analizarea competenţelor profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică care au finalizat stagiul de supervizare profesională şi solicită acordarea atestatului de liberă practică autonomă

1. Interviul are loc conform unei programări anterioare, afişate pe site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România, în ordinea stabilită prin programare.
2. Solicitantul este invitat să depună cu ocazia înregistrării şi să prezinte în faţa comisiei aplicative un raport de activitate*, redactat în maxim 10 pagini, privind activitatea profesională desfăşurată în perioada de supervizare profesională.
3. Solicitantul este invitat să răspundă la întrebările** adresate de către membrii comisiei aplicative referitoare la cazuistica întâlnită în practica de specialitate, metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică utilizate, procedurile de lucru concrete, etc.
4. Solicitantul este invitat să răspundă la întrebările adresate de către membrii comisiei referitoare la cunoaşterea aspectelor deontologice*** ale exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, respectiv referitoare la cunoaşterea prevederilor Legii nr. 213/2004, H.G. nr. 788/2005, Hotărârii Comitetului director nr. 1 din 10 martie 2006, precum şi a altor acte normative relevante pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
5. Membrii comisiei analizează documentele depuse în dosarul solicitantului****, iar în funcţie de concluziile raportului de supervizare final întocmit de către supervizor, competenţa profesională dovedită şi evaluarea profesională realizată în cadrul interviului va comunica solicitantului până la sfârşitul şedinţei rezultatul interviului.
6. Rezultatul interviului poate consta în:
a) admiterea cererii şi acordarea dreptului de liberă practică autonomă solicitantului sau
b) respingerea provizorie a cererii de acordare a dreptului de liberă practică autonomă, cu obligaţia continuării activităţii de supervizare profesională pe o perioadă ce nu poate depăşi 4 luni calendaristice.
7. Solicitantul va semna pentru a confirma faptul că a luat la cunoştinţă de rezultatul interviului, putând formula contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării rezultatului.
*Raportul de activitate redactat şi semnat de către solicitant va fi înaintat la înregistrare sau comisiei pe suport hârtie A4, font 12, la data programării interviului, fără a putea fi confundat cu raportul de supervizare final, care va fi întocmit de către psihologul supervizor şi se va depune la dosar cu acelaşi prilej. Structura raportului de supervizare final, precum şi structura raportului de activitate întocmit de către supervizat vor fi stabilite de către fiecare comisie aplicativă, fiind afişate pe site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România.
** Întrebările pot fi stabilite în mod aleatoriu de către membrii comisiei, conform domeniilor de specialitate, privind aspecte profesionale din raportul de activitate prezentat în faţa comisiei.
*** Aspectele deontologice vor privi cu precădere cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor psihologilor cu drept de liberă practică, precum şi a formelor de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
**** Dosarul solicitantului va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute în Hotărârea Comitetului director din 24 martie 2007.

3. SUPERVIZOR - tematica unitară de pregătire

TEMATICA ORIENTATIVĂ PENTRU PROMOVAREA LA O TREAPTĂ DE COMPETENŢĂ SUPERIOARĂ A PSIHOLOGILOR DIN DOMENIUL PSIHOLOGIEI MUNCII, TRANSPORTURILOR ŞI SERVICIILOR

PSIHOLOGIA MUNCII

1. Analiza psihologică a muncii - domenii de aplicare.
2. Clasificarea ocupaţiilor din România; profile ocupaţionale.
3. Planificarea unui program de analiză a muncii - principalele etape.
4. Metode de analiză a muncii (analiza centrată pe post şi analiza centrată pe deţinătorul postului de muncă.
5. Analiza muncii - elaborarea fişei postului (structura).
6. Recrutarea personalului - surse şi mijloace de recrutare.
7. Etapele unui proces de selecţie a personalului.
8. Metode de evaluare utilizate în selecţia personalului.
9. Evaluarea în selecţia personalului - procedee bazate pe informaţia biografică (valoare şi limite).
10. Evaluarea în selecţia personalului - testarea aptitudinilor cognitive.
11. Evaluarea în selecţia personalului - testarea aptitudinilor psihomotorii.
12. Evaluarea în selecţia personalului - chestionare de personalitate.
13. Evaluarea în selecţia personalului - interviul (valoare şi limite).
14. Principalele calităţi psihometrice ale metodelor de evaluare.
15. Modalităţi de validare a testelor psihologice.
16. Modalităţi de determinare a fidelităţii testelor.
17. Etapele unei proceduri de validare a testelor de selecţie a personalului.
18. Etalonarea testelor; utilizarea etaloanelor în testarea psihologică.
19. Utilizarea testelor în evaluarea psihologică - exigenţe privind alegerea, administratrea, interpretarea şi raportarea rezultatelor.
20. Evaluarea performanţelor - obiective şi conţinut.
21. Metode de evaluare a performanţelor (scale de evaluare, tehnici de comparare a persoanelor, scale cu descrieri comportamentale).
22. Derularea unei proceduri de evaluare a personalului.
23. Surse de eroare în evaluarea performanţelor.
24. Oboseala în muncă - cauze, prevenire şi combatere.
25. Accidentele de muncă - cauze, prevenire şi combatere a accidentelor.
26. Stresul ocupaţional - factori determinanţi şi modalităţi de prevenire, diagnoză şi combatere.
27. Noţiuni privind formarea continuă şi dezvoltarea personalului.
28. Instrumente pentru informare şi consiliere privind cariera - clasificarea ocupaţiilor şi profilele ocupaţionale.
29. Instrumente psihologice de evaluare pentru orientarea carierei - baterii de teste pentru evaluarea aptitudinilor şi chestionare de interese.

PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR

30. Specificul activităţilor de transport.
31. Cerinţe psihologice ale activităţii de transport rutier.
32. Metode de evaluare psihologică utilizate în transporturi.
33. Evaluarea psihologică în transporturi - procedee bazate pe informaţia biografică (anamneza).
34. Evaluarea psihologică în transporturi - teste de aptitudini cognitive.
35. Evaluarea psihologică în transporturi - teste de aptitudini psihomotorii.
36. Evaluarea psihologică în transporturi - interviul şi observaţia.
37. Evaluarea psihologică în transporturi - teste/chestionare de personalitate.
38. Principalele calităţi ale metodelor de evaluare psihologică.
39. Modalităţi de validare a testelor psihologice.
40. Modalităţi de determinare a fidelităţii testelor psihologice.
41. Etapele unei proceduri de validare a testelor psihologice utilizate în transporturi.
42. Etalonarea testelor; utilizarea etaloanelor în testarea psihologică.
43. Utilizarea testelor în evaluarea psihologică din transporturi - exigenţe privind alegerea, administrarea, interpretarea şi raportarea rezultatelor.
44. Caracteristici ale sistemului om - maşină - rută; funcţiile omului în sistem.
45. Oboseala în conducerea autovehiculelor.
46. Accidentul de circulaţie - cauze, analiză şi prevenire.

PSIHOLOGIA SERVICIILOR

47. Cultură organizaţională - modele ale culturii organizaţionale şi diagnoza lor. Proceduri de schimbare.
48. Climatul organizaţional - modele şi diagnoză. Proceduri de schimbare.
49. Diagnoza organzaţională - modele.
50. Planificarea unui studiu de diagnoză organizaţională.
51. Instrumente de diagnoză organizaţională.
52. Redactarea şi prezentarea unui raport de diagnoză.
53. Planificarea forţei de muncă într-o organizaţie - studiul fluctuaţiei personalului.
54. Modele de schimbare organizaţională.
55. Planificarea schimbării organizaţionale.
56. Managementul schimbării organizaţionale.
57. Satisfacţia cu munca prestată - diagnoză şi metode.

Acte normative privind exercitarea profesiei
de psiholog cu drept de liberă practică

58. Legea 213/2004
59. Normele Metodologice de aplicare a Legii 213/2004
60. Normele de atestare specifice comisiei
61. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
62. Codul de procedură disciplinară
63. Hotărârea din 10 martie 2006, publicată în M.O. Partea I, nr. 112 din 14.02.2007

Notă: Supervizorul are deplina libertate să selecţioneze şi să propună materialele, cărţile, studiile, cercetările în raport cu tematica propusă.

4. Structura raportului de supervizare final

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

STRUCTURA RAPORTULUI DE SUPERVIZARE FINAL
întocmit de către psihologul supervizor

1. Raportul va urmări în principal evidenţierea cunoştinţelor şi deprinderilor de ordin practic care au fost urmărite în realizarea activităţii de supervizare profesională, referitoare la organizarea şi desfăşurarea unei evaluări/testări psihologice sau a unui alt demers psihologic în domeniu.

2. Raportul trebuie să prezinte procedurile de aplicare a diferitelor metode şi tehnici de evaluare şi asistenţă psihologică utilizate în activitatea practică, precum şi de interpretare a rezultatelor obţinute, inclusiv fundamentarea teoretică a necesităţii utilizării lor, a conţinutului şi a utilităţii practice a acestor instrumente.

3. Concluziile raportului vor avea în vedere:

a) nivelul pregătirii teoretice şi practice a solicitantului atestatului de liberă practică autonomă, formările profesionale parcurse, activitatea de informare şi perfecţionare profesională desfăşurată în perioada de supervizare;
b) tipul de aplicaţii practice desfăşurate de solicitant în perioada de supervizare, volumul acestora, caracteristicile subiecţilor investigaţi;
c) metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică utilizate, justificarea alegerii acestora, valoarea practică a demersurilor întreprinse;
d) condiţiile organizatorice şi modalităţile concrete de desfăşurare a activităţii în perioada de supervizare (forma de exercitare a profesiei);
e) prezentarea pe scurt a cel puţin unui caz practic;
f) raportul de supervizare se realizează în mod separat pentru fiecare dintre specialităţile profesionale în care a fost realizată perioada de supervizare profesională.

5. Structura raportului de activitate

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

STRUCTURA RAPORTULUI DE ACTIVITATE
întocmit de către psihologul supervizat

1. Raportul va urmări în principal evidenţierea cunoştinţelor şi deprinderilor de ordin practic care au fost dobândite in activitatea de supervizare profesională, referitoare la organizarea şi desfăşurarea unei evaluări/testări psihologice sau a unui alt demers psihologic în domeniu.
2. Raportul trebuie să prezinte procedurile de aplicare a diferitelor metode şi tehnici de evaluare şi asistenţă psihologică utilizate în activitatea practică, precum şi de interpretare a rezultatelor obţinute, inclusiv fundamentarea teoretică a necesităţii utilizării lor, a conţinutului şi a utilităţii practice a acestor instrumente.
3. Raportul de supervizare se realizează în mod separat pentru fiecare dintre specialităţile profesionale în care a fost parcursă perioada de supervizare profesională.
4. Proiecte de perspectivă vizând activitatea profesională în domeniu şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Tematica examenului de cunoştinţe pentru promovarea la o treaptă de competenţă superioară

TEMATICA EXAMENULUI DE CUNOŞTINŢE PENTRU PROMOVAREA LA O TREAPTA DE COMPETENŢĂ SUPERIOARĂ A PSIHOLOGILOR DIN DOMENIUL PSIHOLOGIEI MUNCII, TRANSPORTURILOR ŞI SERVICIILOR


PSIHOLOGIA MUNCII

1. Analiza psihologică a muncii - domenii de aplicare.
2. Clasificarea ocupaţiilor din România; profile ocupaţionale.
3. Planificarea unui program de analiză a muncii - principalele etape.
4. Metode de analiză a muncii (analiza centrată pe post şi analiza centrată pe deţinătorul postului de muncă.
5. Analiza muncii - elaborarea fişei postului (structura).
6. Recrutarea personalului - surse şi mijloace de recrutare.
7. Etapele unui proces de selecţie a personalului.
8. Metode de evaluare utilizate în selecţia personalului.
9. Evaluarea în selecţia personalului - procedee bazate pe informaţia biografică (valoare şi limite).
10. Evaluarea în selecţia personalului - testarea aptitudinilor cognitive.
11. Evaluarea în selecţia personalului - testarea aptitudinilor psihomotorii.
12. Evaluarea în selecţia personalului - chestionare de personalitate.
13. Evaluarea în selecţia personalului - interviul (valoare şi limite).
14. Principalele calităţi psihometrice ale metodelor de evaluare.
15. Modalităţi de validare a testelor psihologice.
16. Modalităţi de determinare a fidelităţii testelor.
17. Etapele unei proceduri de validare a testelor de selecţie a personalului.
18. Etalonarea testelor; utilizarea etaloanelor în testarea psihologică.
19. Utilizarea testelor în evaluarea psihologică - exigenţe privind alegerea, administratrea, interpretarea şi raportarea rezultatelor.
20. Evaluarea performanţelor - obiective şi conţinut.
21. Metode de evaluare a performanţelor (scale de evaluare, tehnici de comparare a persoanelor, scale cu descrieri comportamentale).
22. Derularea unei proceduri de evaluare a personalului.
23. Surse de eroare în evaluarea performanţelor.
24. Oboseala în muncă - cauze, prevenire şi combatere.
25. Accidentele de muncă - cauze, prevenire şi combatere a accidentelor.
26. Stresul ocupaţional - factori determinanţi şi modalităţi de prevenire, diagnoză şi combatere.
27. Noţiuni privind formarea continuă şi dezvoltarea personalului.
28. Instrumente pentru informare şi consiliere privind cariera - clasificarea ocupaţiilor şi profilele ocupaţionale.
29. Instrumente psihologice de evaluare pentru orientarea carierei - baterii de teste pentru evaluarea aptitudinilor şi chestionare de interese.

PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR

30. Specificul activităţilor de transport.
31. Cerinţe psihologice ale activităţii de transport rutier.
32. Metode de evaluare psihologică utilizate în transporturi.
33. Evaluarea psihologică în transporturi - procedee bazate pe informaţia biografică (anamneza).
34. Evaluarea psihologică în transporturi - teste de aptitudini cognitive.
35. Evaluarea psihologică în transporturi - teste de aptitudini psihomotorii.
36. Evaluarea psihologică în transporturi - interviul şi observaţia.
37. Evaluarea psihologică în transporturi - teste/chestionare de personalitate.
38. Principalele calităţi ale metodelor de evaluare psihologică.
39. Modalităţi de validare a testelor psihologice.
40. Modalităţi de determinare a fidelităţii testelor psihologice.
41. Etapele unei proceduri de validare a testelor psihologice utilizate în transporturi.
42. Etalonarea testelor; utilizarea etaloanelor în testarea psihologică.
43. Utilizarea testelor în evaluarea psihologică din transporturi - exigenţe privind alegerea, administrarea, interpretarea şi raportarea rezultatelor.
44. Caracteristici ale sistemului om - maşină - rută; funcţiile omului în sistem.
45. Oboseala în conducerea autovehiculelor.
46. Accidentul de circulaţie - cauze, analiză şi prevenire.

PSIHOLOGIA SERVICIILOR

47. Cultură organizaţională - modele ale culturii organizaţionale şi diagoza lor. Proceduri de schimbare.
48. Climatul organizaţional - modele şi diagnoză. Proceduri de schimbare.
49. Diagnoza organzaţională - modele.
50. Planificarea unui studiu de diagnoză organizaţională.
51. Instrumente de diagnoză organizaţională.
52. Redactarea şi prezentarea unui raport de diagnoză.
53. Planificarea forţei de muncă într-o organizaţie - studiul fluctuaţiei personalului.
54. Modele de schimbare organizaţională.
55. Planificarea schimbării organizaţionale.
56. Managementul schimbării organizaţionale.
57. Satisfacţia cu munca prestată - diagnoză şi metode.