PRECIZĂRI JURIDICE

Precizari juridice referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică 22.12.2005

Formele de exercitare ale profesiei de psiholog: cabinetele individuale, cabinetele asociate si societatile civile profesionale sunt forme juridice mult simplificate de prestare a serviciilor profesionale de psihologie, menite, în primul rând, a facilita exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în contextul implementării aquis-ului comunitar. Aşa cum probabil vă aşteptaţi, subiectul central al acestor precizări îl vor constitui formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau, cu alte cuvinte, noua formă de realizare a serviciilor profesionale de psihologie, aşa cum au fost reglementate în Legea nr. 213/2004. Astfel, cabinetele individuale, cabinetele asociate şi societăţile civile profesionale sunt forme juridice mult simplificate de prestare a serviciilor profesionale de psihologie, menite, în primul rând, a facilita exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în contextul implementării aquis-ului comunitar. Argumentele juridice în favoarea unei astfel de opţiuni legislative sunt lesne de înţeles, acestea stau la baza organizării tuturor profesiilor liberale şi au ca scop independenţa exercitării profesiei şi organizarea unitară într-un corp profesional: În cazul exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică aceste argumente sunt urmatoarele :

* Serviciile psihologice nu formează obiectul activităţilor comerciale prestate de către societăţile comerciale înregistrate în Registrul Comerţului. În Registrul Comerţului pot fi înregistrate acele societăţi comerciale prestatoare de servicii, care nu sunt în competenţa organizaţională a corpurilor profesionale specializate. Cu alte cuvinte, Oficiul Registrului Comerţului nu poate intermedia exercitarea unei profesii liberale, atributul organizării şi înregistrării formelor de exercitare a profesiunilor liberale reprezintă prerogative exclusive ale organizaţiilor/corpurilor profesionale, care, prin mecanisme proprii profesiunilor pot selecta şi autoriza formele de exercitare ale profesiunilor liberale. De asemenea, răspunderea prestatorului pentru serviciile profesionale nu poate forma obiectul răspunderii comerciale, ci formează obiectul conceptului de asigurare de răspundere civilă profesională/ pentru culpa profesională;

* Formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică nu pot fi înfiinţate decât de către psihologi atestaţi de către organizaţia profesională, pe când societăţile comerciale pot fi înfiinţate de către orice persoană care doreşte să desfăşoare o activitate comercială ;

* Prin formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică serviciile psihologice sunt prestate în mod direct, către beneficiarul serviciului de psihologie, în baza unui contract de prestări servicii de psihologie, pe când în cazul unor societăţi comerciale serviciul psihologic ar fi intermediat de către o altă entitate, în speţă persoană juridică (comercială) înregistrată în Registrul Comerţului, supusă normelor comune şi nu normelor speciale profesionale, fără raport contractual între psihologul cu drept de liberă practică şi beneficiarul serviciului de psihologie;

* Formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sunt autorizate să funcţioneze odată cu înregistrarea acestora în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, fără nici o altă formalitate, pe când societăţile comerciale sunt autorizate să funcţioneze prin încheierea judecătorului delegat, pe baza referatului întocmit de către referentul de la Biroului Unic, precum şi în baza normelor şi avizelor emise de către serviciile descentralizate ale ministerelor;

* Organizaţiile profesionale sunt foruri profesionale recunoscute, entităţi independente de autorităţile statului, specializate, autorizate să funcţioneze prin legi organice, conduse de către personalităţi unanim recunoscute ale profesiunii, reglementând unitar exercitarea unei profesiuni, pe când Oficiul Registrului Comerţului reprezintă un serviciu centralizat al statului, nespecializat, comun, dependent de reglementările interne ale ministerelor care emit autorizaţiile de funcţionare, ş.a.m.d.;

* Formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sunt reglementate sub aspectul regimului juridic prin legea nr. 213/2004, precum şi prin actele emise de către Colegiul Psihologilor din România, pe când funcţionarea societăţilor comerciale este reglementată prin legea nr. 31/1990;

* Profesionistul în domeniul serviciilor de psihologie este singura persoană care poate presta servicii de psihologie, prin încheierea unui contract (de prestări servicii sau individual de muncă), legea recunoscând dreptul exclusiv al psihologului cu drept de liberă practică de a presta servicii de psihologie, fără vreo ingerinţă a unei alte entităţi şi fără vreo obligaţie de intermediere a serviciului, astfel, art. 4 din lege prevede următoarele »...işi desfăşoară activitatea pe baza principiului independenţei profesionale, care îi conferă dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia.». Prin cele expuse mai sus legiuitorul dorind să protejeze psihologul de orice dependenţă financiară, organizaţională sau de altă natură ce ar putea apărea în exercitarea activităţilor specifice, prevăzute la art. 5 din lege. De asemenea, prin precizarea de la art. 16 lit. a) din lege (drepturile psihologului cu drept de liberă practică) : « să obţină pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat în mod liber cu beneficiarul », legiuitorul clarifică încă odată, dacă mai era nevoie, cine este beneficiarul serviciului (n.n. de psihologie) prestat de către psihologul cu drept de liberă practică, astfel, acesta nu poate fi decât angajatorul, de la care psihologul cu drept de liberă practică primeşte un salariu, în baza contractului individual de muncă, sau clientul (beneficiar), de la care psihologul cu drept de liberă practică primeşte un onorariu, în baza contractului de prestări servicii de psihologie, ambele încheiate şi negociate în mod liber. Totodată, trebuie precizat faptul că psihologul cu drept de liberă practică este singurul răspunzator pentru calitatea serviciului de psihologie prestat, ceea ce înseamnă că avem de a face cu o activitate independentă, exercitată în mod direct către beneficiarul cu care psihologul cu drept de liberă practică are încheiat un contract (de prestări servicii sau individual de muncă);

* În fine, în art. 6 şi 13 din lege, legiuitorul a prevăzut formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, respectiv, în regim independent (prin înfiinţarea de cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale) sau în regim salarial (prin încheierea unor contracte individuale de muncă cu beneficiarul serviciului de psihologie). Astfel, în temeiul art. 8 din lege « Dobândirea atestatului (n.n. de liberă practică) atrage înscrierea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică (n.n. partea I a) »,iar potrivit art. 14 din lege, formele independente de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sunt înregistrate în mod obligatoriu, în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.

Aspecte financiar-contabile referitoare la noile forme de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică:

* Aşa cum am mai spus, formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică se constituie, se declară şi sunt înregistrate numai la Colegiul Psihologilor din România, urmând ca pentru a fi luate în evidenţă ca platitoare de taxe şi impozite în România să se înregistreze la serviciul financiar descentralizat din raza teritorială a sediului profesional, pe baza unei declaraţii tip (020), dobândind în final un certificat de înregistrare fiscală, în care va fi înscris codul de identificare fiscală;

* Depunerea declaraţiei menţionate mai sus va fi însoţită de o copie după declaraţia cabinetului individual/contractului de asociere/contractului de societate civilă profesională; hotărârea Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România privind înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a a formei de exercitare a profesiei; actul de deţinere a spaţiului unde a fost declarat sediul profesional al formei de exercitare a profesiei, precum şi de actul de identitate al titularului/împuternicitului acestuia;

* Declaraţia mai sus amintită va cuprinde date referitoare la regimul fiscal al formei de exercitare a profesiei, astfel, la alegere, forma de exercitare a profesiei putându-se declara plătitoare/neplătitoare de TVA;

* După eliberarea certificatului de înregistrare fiscală se vor achiziţiona registrul unic de control, precum şi celelalte documente de evidenţă financiar-contabilă prevăzute în Ordinului MFP, nr. 1040 din 8 iulie 2004. Astfel, conform actului normativ amintit, registrele ţinute de către forma de exercitare a profesiei vor fi doar registrul-jurnal de încasări şi plăţi, registrul inventar şi registrul de casă. Registrul jurnal de încasări şi plăţi parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul;

* De asemenea, după obţinerea certificatului de înregistrare fiscală se vor achiziţiona formularele financiar-contabile (chitanţe, facturi, etc.); * În ceea ce priveşte raportările către organele statului, raportarea este anuală;

* Impozitul aplicat formelor de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este un impozit pe venituri, în cotă unică, spre diferenţă de societăţile comerciale cărora li se aplică în general un impozit pe profit;

* Cabinetele individuale, cele asociate sau societăţile civile profesionale îşi pot deschide şi alte puncte de lucru.

Diverse

Ţinând cont de faptul că cei mai mulţi dintre psihologii "liber-profesionişti" au înfiinţat societăţi comerciale, achiziţionând aparatură, mobilier, autoturisme, precum şi alte bunuri, care fac parte astăzi din patrimoniul societăţilor respective, trebuie făcute următoarele precizări:

* Bunurile respective pot fi folosite de către cabinetul individual/cabinetele asociate/societăţile civile profesionale prin următoarele modalităţi juridice:

-contract de vânzare-cumpărare;

-contract de închiriere;

-contract de comodat;

-contract de asociere în participaţiune;

-ş.a.m.d.

* În cazul bunurilor achiziţionate în sistem leasing, printr-un contract încă în derulare, acestea pot fi transferate către noua formă de exercitare a profesiei prin:

-contract de comodat, contract de închiriere sau contract de asociere în participaţiune, în cazul în care contractul de leasing permite acest lucru, sau cu acordul expres al unităţii finanţatoare;

-contract de cesiune de creanţă, către noua formă de exercitare a profesiei, cu acordul societăţii finanţatoare. Societăţile comerciale deja înfiinţate pot fi păstrate în continuare în stare de funcţionare, pot fi dizolvate sau radiate din Registrul Comerţului ori pot fi cesionate. În cazul societăţilor comerciale cu unic obiect de activitate se poate modifica obiectul de activitate al societăţii, printr-un act adiţional la actul constitutiv al societăţii, putându-se desfăşura şi alte activităţi decât cele prevăzute în obiectul unic.

Personalul de specialitate (psihologi cu drept de liberă practică), precum şi cel auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea în societăţile comerciale, poate fi angajat în noua formă de exercitare a profesiei, conform art. 13 alin. 20 din lege.

CONŢINUT DOSAR ÎNREGISTRARE - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

În vederea obţinerii certificatului de înregistrare a formei de exercitare a profesiei, solicitantul va depune la secretariatul comitetului filialei de care aparţine, într-un dosar cu şină, următoarele documente:

a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular;

b) Actul constitutiv - declaraţia de constituire a cabinetului individual de psihologie (anexa nr. 5) în două exemplare originale;

Precizări:

- Forma declaraţiei de constituire a formei independente de exercitare a profesiei este cea prezentată în anexe.

- Denumirea cabinetului individual de psihologie va cuprinde numele şi prenumele titularului cabinetului individual, urmată de sintagma “cabinet individual de psihologie”.

- Cele două exemplare trebuie completate în totalitate, datate, semnate şi parafate de către titular.

c) Atestatele de liberă practică ale psihologului titular al formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Se prezintă fotocopii după toate atestatele de liberă practică ale titularului, potrivit specialităţilor pentru care se solicită înregistrarea formei independente de exercitare a profesiei.

- Psihologii cu drept de liberă practică care au treaptă de specializare practicant, forma de atestare sub supervizare, trebuie să pună în dosar şi o copie a contractului de supervizare cu supervizorul, înregistrat la secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, excepţie vor face cei care deţin dreptul de liberă practică în specialităţile consiliere psihologică şi/sau psihoterapie.

d) Dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei, precum şi schiţa spaţiului (fotocopii, semnate şi parafate de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Actele de spaţiu (contracte de vânzare cumpărare, titluri de proprietate, certificate de moştenitori, contracte de concesiune, contracte de asociere în participaţiune, contracte de închiriere, contracte de locaţiune, contracte de uzufruct, contracte de uz, contracte de comodat, declaraţie privind folosirea în scop exclusiv profesional al spaţiului deţinut în proprietate etc.).

- În cazul contractelor prin care este dat dreptul de folosinţă, acte sub semnătură privată, solicitantul va depune în fotocopie şi dovada deţinerii legale a celui ce a cedat folosinţa (proprietar etc.).

- În cazul actelor de spaţiu întocmite în formă autentică dovada deţinerii legale a proprietăţii nu este necesară.

- În actele de spaţiu se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că folosinţa spaţiului este dată în mod exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor profesionale.

- În schiţa locaţiei, anexată, se evidenţiază spaţiul destinat desfăşurării activităţii profesionale.

e) Dovada deţinerii dotării metodologice de specialitate (teste, chestionare) necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- În cazul dotărilor metodologice nerezervate şi neînregistrate, solicitantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea metodologiei necesare, cu precizarea metodelor, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

f) Dovada deţinerii dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Se prezintă actele prin care este cedată folosinţa sau dreptul de utilizare, inclusiv facturi şi chitanţe liberatorii de plată sau orice altă dovadă privind dreptul de deţinere şi utilizare.

- În cazul dotării tehnice pentru care nu se mai poate face dovada achiziţionării (bonuri, facturi, chitanţe) solicitantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale, cu precizarea acestor bunuri, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

g) Dovada patrimoniului/capitalului social subscris şi vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Dovada patrimoniului poate fi realizată prin documentele justificative de achiziţie a bunurilor deţinute în proprietate, aportate desfăşurării activităţii profesionale sau prin sume de bani deţinute în vederea desfăşurării activităţii profesionale. - Dovada patrimoniului poate fi efectuată prin depunerea fotocopiilor după contractele de achiziţie, facturi, chitanţe.

h) Dovada achitării taxei de înregistrare - 250 RON se depune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Dovada achitării taxei de înregistrare (250 RON) constă într-o fotocopie după ordinul de plată sau alt document legal prin care se poate demonstra efectuarea vărsământului.

CONŢINUT DOSAR ÎNREGISTRARE - CABINETE ASOCIATE DE PSIHOLOGIE

În vederea obţinerii certificatului de înregistrare a cabinetelor asociate de psihologie, solicitanţii vor depune la secretariatul comitetului filialei de care aparţin, într-un dosar cu şină, următoarele documente:

a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titulari;

b) Contractul de asociere a cabinetelor individuale de psihologie (anexa nr. 6) în două exemplare originale;

Precizări:

- Forma contractului de asociere a formelor independente de exercitare a profesiei este cea prezentată în anexe.

- Denumirea va cuprinde numele tuturor titularilor cabinetelor asociate, în ordinea stabilită de către aceştia, urmată de sintagma “cabinete asociate de psihologie”.

- Cele două exemplare trebuie completate în totalitate, datate, semnate şi parafate de către titularii celor două forme independente de exercitare a profesiei.

c) Sediul profesional comun – titularii cabinetelor asociate hotărăsc şi declară de comun-acord noul sediul profesional comun;

Precizări:

- Titularii aleg unul dintre sediile profesionale şi unul sau mai multe puncte de lucru ce vor fi trecute în contractul de asociere.

d) Patrimoniul – se va compune din suma patrimoniilor declarate de către toate cabinetele individuale asociate;

e) Administrarea cabinetelor asociate de psihologie se va face de către un coordonator sau administrator numit din rândul titularilor cabinetelor asociate, prin contractul de asociere sau prin hotărârea adunării generale a cabinetelor asociate;

f) Dovada achitării taxei de înregistrare - 300 RON se depune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Dovada achitării taxei de înregistrare (300 RON) constă într-o fotocopie (semnată şi parafată de către titular pentru conformitate cu originalul) după ordinul de plată sau alt document legal prin care se poate demonstra efectuarea varsământului.

 

CONŢINUT DOSAR ÎNREGISTRARE - SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE PSIHOLOGIE

În vederea obţinerii certificatului de înregistrare a formei de exercitare a profesiei, solicitanţii vor depune la secretariatul comitetului filialei de care aparţin, într-un dosar cu şină, următoarele documente:

a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către unul dintre titulari;

b) Actul constitutiv - contractul de societate civilă profesională (anexa nr. 7), în doua exemplare originale;

Precizări:

- Forma declaraţiei de constituire a formei independente de exercitare a profesiei este cea prezentată în anexe.

- Denumirea societăţii civile profesionale de psihologie trebuie să cuprindă obligatoriu cel puţin numele unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma “societate civilă profesională de psihologie”.

- Cele două exemplare trebuie completate în totalitate, datate, semnate şi parafate de către solicitanţi.

c) Atestatele de liberă practică ale psihologilor titulari ai formei de exercitare a profesiei (fotocopie, semnată şi parafată de către titulari pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Se prezintă fotocopii după toate atestatele de liberă practică ale titularilor, potrivit specialităţilor pentru care se solicită înregistrarea formei independente de exercitare a profesiei.

- Psihologii cu drept de liberă practică care au treapta de specializare practicant, forma de atestare sub supervizare, trebuie sa pună în dosar şi o copie a contractului de supervizare cu supervizorul, înregistrat la secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, excepţie vor face cei care deţin dreptul de liberă practică în specialităţile consiliere psihologică şi/sau psihoterapie.

d) Dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei, precum şi schiţa spaţiului (fotocopii, semnate şi parafate de către unul dintre titulari pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Actele de spaţiu (contracte de vânzare cumpărare, titluri de proprietate, certificate de moştenitori, contracte de concesiune, contracte de asociere în participaţiune, contracte de închiriere, contracte de locaţiune, contracte de uzufruct, contracte de uz, contracte de comodat, declaraţie privind folosirea în scop exclusiv profesional al spaţiului deţinut în proprietate etc.).

- În cazul contractelor prin care este dat dreptul de folosinţă, acte sub semnătură privată, solicitanţii vor depune în fotocopie şi dovada deţinerii legale a celui ce a cedat folosinţa (proprietar etc.).

- În cazul actelor de spaţiu întocmite în formă autentică dovada deţinerii legale a proprietăţii nu este necesară.

- În actele de spaţiu se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că folosinţa spaţiului este dată în mod exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor profesionale.

- În schiţa locaţiei, anexată, se evidenţiază spaţiul destinat desfăşurării activităţii profesionale.

e) Dovada deţinerii dotării metodologice de specialitate (teste, chestionare, etc.), necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către titulari pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- În cazul dotărilor metodologice nerezervate şi neînregistrate, solicitanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea metodologiei necesare, cu precizarea metodelor, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

f) Dovada deţinerii dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către titulari pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Se prezintă actele prin care este cedată folosinţa sau dreptul de utilizare, inclusiv facturi şi chitanţe liberatorii de plată sau orice altă dovadă privind dreptul de deţinere şi utilizare.

- În cazul dotării tehnice pentru care care nu se mai poate face dovada achiziţionării (bonuri, facturi, chitanţe) solicitantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale, cu precizarea acestor bunuri, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

g) Dovada patrimoniului/capitalului social subscris şi vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie, semnată şi parafată de către titulari pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Dovada patrimoniului poate fi realizată prin documentele justificative de achiziţie a bunurilor deţinute în proprietate, aportate desfăşurării activităţii profesionale sau prin sume de bani deţinute în vederea desfăşurării activităţii profesionale.

- Dovada patrimoniului poate fi efectuată prin depunerea fotocopiilor după contractele de achiziţie, facturi, chitanţe.

h) Dovada achitării taxei de înregistrare - 300 RON se depune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către titulari pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Dovada achitării taxei de înregistrare (300 RON) constă într-o fotocopie după ordinul de plată sau alt document legal prin care se poate demonstra efectuarea varsământului.

 

CONŢINUT DOSAR MODIFICĂRI LA CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE

În situaţia în care apar modificări, noutăţi (ex.: se adaugă punct de lucru, specialitate, angajat(i) etc.) se face un nou dosar cu şină, depus la secretariatul filialei teritoriale, în care se pun:

a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular(i);

b) În locul ACTULUI CONSTITUTIV se completează „Cerere înregistrare menţiuni" (2 exemplare în original). La rubrica 1. „Denumirea" se trec modificările aduse la certificatul de înregistrare;

c) Copie de pe certificatul de inregistrare si anexa;

d) Actele justificative ale noii solicitării, aşa cum au fost prezentate şi pentru dosarul de bază;

e) Taxa pentru menţiuni, conform aprobarii Consiliului Colegiului la şedinţa din 28.11.2009:

- atunci când modificările se referă la specialităţi şi/sau puncte de lucru şi/sau angajat(i) cu noi specialităţi - taxa este de 150 RON;

- atunci când modificările presupun modificarea certificatului de înregistrare ( urmare a modificării sediului profesional, retragerii/adăugării unui asociat) - taxa este de 300 RON.

Precizări:

- toate documentele se legalizează de către titular(i); scrieţi: "conform cu originalul", semnaţi şi puneţi parafa cu codul personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică.

 

CONŢINUT DOSAR ÎNREGISTRARE - STRUCTURĂ DE PSIHOLOGIE

În vederea obţinerii avizului de funcţionare ca structură de psihologie, solicitantul va depune la secretariatul filialei teritoriale de care aparţine, într-un dosar cu şină, următoarele documente:

a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către solicitant;

b) CEREREA DE ELIBERARE a AVIZULUI DE FUNCŢIONARE pentru prestarea de servicii psihologice în cadrul structurii de psihologie înfiinţate (semnată şi ştampilată de către conducătorul sau reprezentantul legal al entităţii în cadrul căreia urmează să funcţioneze);

Precizări:

-Entitatea ce solicită eliberarea avizului de funcţionare pentru structura de psihologie organizată în cadrul entităţii respective va menţiona în cerere următoarele:

- Psihologii cu drept de liberă practică salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii de psihologie şi care vor presta activităţile psihologice pentru care au fost atestaţi numai către personalul entităţii angajatoare;

- Specialităţile conform atestatelelor de liberă practică ale psihologilor (fotocopie, semnată şi parafată de către titular(i) pentru conformitate cu originalul) depuse la dosar şi în baza cărora vor presta activităţile psihologice în cadrul structurii de psihologie;

c) Atestatele de liberă practică ale psihologilor salariaţi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii de psihologie (fotocopie, semnată şi parafată către titular pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Se prezintă fotocopii după toate atestatele de liberă practică, potrivit specialităţilor pentru care entitatea solicită eliberarea avizului de funcţionare.

- Psihologii cu drept de liberă practică care au treaptă de specializare practicant, forma de atestare sub supervizare, trebuie sa pună în dosar şi o copie a contractului de supervizare cu supervizorul, înregistrat la secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, excepţie vor face cei care deţin dreptul de liberă practică în specialităţile consiliere psihologică şi/sau psihoterapie.

d) Dovada formei contractuale în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea psihologii cu drept de liberă practică în cadrul entităţii ce solicită eliberarea avizului de funcţionare (fotocopie);

e) Dovada existenţei spaţiului necesar, potrivit normelor de atestare elaborate de comisiile aplicative în vederea funcţionării structurii de psihologie, şi schiţa spaţiului (fotocopii, semnate şi parafate de către solicitant pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Actele de spaţiu (contracte de vânzare cumpărare, titluri de proprietate, certificate de moştenitori, contracte de concesiune, contracte de asociere în participaţiune, contracte de închiriere, contracte de locaţiune, contracte de uzufruct, contracte de uz, contracte de comodat, declaraţie privind folosirea în scop exclusiv profesional al spaţiului deţinut în proprietate etc.).

- În cazul contractelor prin care este dat dreptul de folosinţă, acte sub semnătură privată, solicitanţii vor depune în fotocopie şi dovada deţinerii legale a celui ce a cedat folosinţa (proprietar etc.).

- În cazul actelor de spaţiu întocmite în formă autentică dovada deţinerii legale a proprietăţii nu este necesară.

- În actele de spaţiu se va menţiona, în mod obligatoriu, faptul că folosinţa spaţiului este dată în mod exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor profesionale.

- În schiţa locaţiei, anexată, se evidenţiază spaţiul destinat desfăşurării activităţii profesionale.

f) Dovada deţinerii dotării metodologice de specialitate (teste, chestionare, etc.), necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către solicitant pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- În cazul dotărilor metodologice nerezervate şi neînregistrate, entitatea va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea metodologiei necesare, cu precizarea metodelor, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

e) Dovada deţinerii dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie, semnată şi parafată de către solicitant pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Se prezintă actele prin care este cedată folosinţa sau dreptul de utilizare, inclusiv facturi şi chitanţe liberatorii de plată sau orice altă dovadă privind dreptul de deţinere şi utilizare.

- În cazul dotării tehnice pentru care care nu se mai poate face dovada achiziţionării (bonuri, facturi, chitanţe) solicitantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii profesionale, cu precizarea acestor bunuri, precum şi cu privire la modul de achiziţie sau intrarea în posesie.

g) Dovada achitării taxei de înregistrare -300 RON se pune la dosar în 2 exemplare (fotocopie, semnată şi parafată de către solicitant pentru conformitate cu originalul);

Precizări:

- Dovada achitării taxei de înregistrare (300 RON) constă într-o fotocopie (fotocopie, semnată şi parafată de către solicitant pentru conformitate cu originalul) după ordinul de plată sau alt document legal prin care se poate demonstra efectuarea varsământului.

Observaţii:

* Depunerea cererii şi a documentelor necesare în vederea obţinerii avizului de funcţionare ca structură de psihologie este sarcina entităţii în cadrul căreia este înfiinţată structura de psihologie.

* Pentru structurile de psihologie din cadrul instituţiilor componente ale sistemului de siguranţă naţională, documentele stipulate la punctele c) şi e) nu se prezintă, fiind însă obligatorie o adresă de confirmare din partea instituţiei în cauză cu privire la obţinerea atestatelor de liberă practică în specialitate de către toţi psihologii salarizaţi sau numiţi în funcţie, precum şi cu privire la existenţa spaţiului necesar desfăşurării activităţii structurii de psihologie.

* Depunerea cererii şi a documentelor necesare în vederea obţinerii avizului de funcţionare sunt în sarcina entităţii în cadrul căreia este înfiinţată structura de psihologie.

 

CONŢINUT DOSAR MODIFICĂRI LA AVIZUL DE FUNCŢIONARE

În situaţia în care apar modificări, noutăţi (ex.: se adaugă punct de lucru, specialitate, angajat etc.) se face un nou dosar cu şină, depus la secretariatul filialei teritoriale, în care se pun:

a) Opis, cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către entitate;

b) Cerere de modificare a avizului de funcţionare (2 exemplare în original);

c) Copie de pe avizul de funcţionare;

d) Actele justificative ale noii solicitării, aşa cum au fost prezentate şi pentru dosarul de bază;

e) Taxa pentru menţiuni, conform aprobarii Consiliului Colegiului la şedinţa din 28.11.2009:

- atunci când modificările se referă la specialităţi şi/sau punct(e) de lucru şi/sau angajat(i) cu noi specialităţi - taxa este de 150 RON;

- atunci când modificările presupun modificarea avizului de funcţionare (urmare a modificării sediului social al entităţii, schimbării denumirii entităţii) - taxa este de 300 RON.

Precizări:

- toate documentele se legalizează de către entitate; scrieti: "conform cu originalul", semnaţi şi puneţi ştampila entităţii;

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE/AVIZULUI DE FUNCŢIONARE

Certificatul de înregistrare/Avizul de funcţionare se eliberează de la secretariatul Comitetului director al CPR, numai după ce forma independentă de exercitarea profesiei, respectiv structura de psihologie, apar pe site-ul CPR la Registru Partea II - Cabinete, respectiv la Registru Partea II - Structuri, astfel:

a) Personal - documente necesare:

- act de identitate;

b) Împuternicire - documente necesare:

- prin procură notarială sau împuternicire scrisă olograf (de mână în original - nu se admit cele scrise la calculator sau copii xerox, scanate sau trimise prin fax);

- copie xerox - act de identitate a titularului formei independente de exercitare a profesiei pentru care se ridică certificatul de înregistrare. Pentru ridicarea avizului de funcţionare este necesară o copie după actul de identitate al unuia dintre psihologii angajaţi la entitatea care a solicitat eliberarea avizului de funcţionare;

- copie xerox - act de identitate a împuternicitului.